OJCM: 'verhoren buitenlandse beïnvloeding leiden tot polarisatie en wantrouwen'

In nieuws door Roemer van Oordt op 19-03-2020 | 07:47

'Tot nu toe hebben de verhoren onbedoeld geleid tot polarisatie en groeiend wantrouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen en moslims onderling'. Dat zegt het Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM) in een brief aan de leden van de Parlementaire ondervragingscommissie ‘ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen’ (POCOB). Het OJCM zegt erop te vertrouwen dat bestaande wetgeving voldoet en dat vooral een grote mate van zelf-transparantie kan bijdragen aan het wegnemen van in ieder geval het beeld dat organisaties vanuit onduidelijke hoek, hetzij buiten- hetzij binnenlands, worden (mede)gefinancierd en beïnvloed.

Hieronder de volledige tekst:

 


18 maart 2020

Geachte heer Rog, 

Het OJCM is het overlegorgaan met vertegenwoordigers uit het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Raad van Kerken Nederland, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. Het OJCM staat voor vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, geeft invulling aan de scheiding van Kerk en Staat en baseert zich op de verdragen van de universele rechten van de mens. Van hieruit wil het OJCM bijdragen aan een Nederlandse samenleving waarin allen in vrijheid en veiligheid samenleven, waarbij vertrouwen in en kennis over elkaar de basis is.

Wij hebben op basis van onze waarden de parlementaire ondervragingen 'ongewenste beïnvloeding van onvrije landen’ intensief gevolgd en besproken. Wij zijn van mening dat de religieuze organisaties in Nederland net als iedere andere organisatie in beginsel het recht hebben donaties alsook financiering te ontvangen vanuit het buitenland. Wij vertrouwen erop dat bestaande wetgeving, en andersoortige regelingen, toereikend zijn om ongewenste beïnvloeding die in strijd zou kunnen zijn met de Nederlandse waarden te belemmeren. Wel kunnen wij ons voorstellen dat u nagaat of er überhaupt aanvullende wetgeving nodig is.

Wij zijn van mening dat vooral een grote mate van zelf-transparantie kan bijdragen aan het wegnemen van in ieder geval het beeld dat organisaties vanuit onduidelijke hoek, hetzij buiten- hetzij binnenlands, worden (mede)gefinancierd en beïnvloed. Wij spreken met de leden van ons overleg, om deze stap nu te zetten.

De verhoren hebben tot nu toe onbedoeld geleid tot polarisatie en groeiend wantrouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen en moslims onderling.

Wij zouden de commissie willen aanraden om een informatieve notitie op te nemen in het rapport over de wijze waarop islamitische organisaties zichzelf in Nederland organiseren zodat dit tot objectieve kennisverbreding leidt. Wanneer men spreekt van imams uit herkomstlanden dient daarbij vermeld te worden dat dit voor vele moskeeën een noodzakelijke keuze is vanwege het nu nog ontbreken van een Nederlandse imamopleiding.


Wij zijn graag bereid hierover verder met u van gedachten te wisselen.


Hoogachtend, namens OJCM


Muhsin Köktas (Contactorgaan Moslims en Overheid)
Christien Crouwel (Raad van Kerken Nederland)
Ruben Vis (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap)
Hanneke Gelderblom-Lankhout (Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom)


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

 

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email<

 


Meer over buitenlandse beïnvloeding, ojcm, pocob.

Delen:

Reacties


Clemens - 22/03/2020 10:43

Voorstel voor een aangepaste reactie van het OJCM:

Geachte heer Rog, 

Het OJCM is het overlegorgaan met vertegenwoordigers uit het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Raad van Kerken Nederland, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. Het OJCM staat voor vrijheid van (godsdienst en) levensbeschouwing, geeft invulling aan de scheiding van Kerk en Staat en baseert zich op de verdragen van de universele rechten van de mens. Van hieruit wil het OJCM bijdragen aan een Nederlandse samenleving waarin allen in vrijheid en veiligheid samenleven, waarbij vertrouwen in en kennis over elkaar de basis is. Wij streven daarbij naar een interculturele samenleving waarin verschillende culturen met behoud van hun eigenheden en uitingsvormen niet naast maar met elkaar leven met als enige maar essentiële voorwaarde het voldoen aan de principes van de democratische rechtstaat zoals die verankerd is in de huidige Nederlandse Grondwet.

Wij hebben op basis van onze waarden de parlementaire ondervragingen 'ongewenste beïnvloeding van onvrije landen’ intensief gevolgd en besproken. Wij zijn van mening dat de religieuze organisaties in Nederland net als iedere andere organisatie in beginsel het recht hebben donaties alsook financiering te ontvangen vanuit het buitenland. Met u onderkennen wij het gevaar van steun en beïnvloeding uit onvrije landen. Wij vertrouwen erop dat bestaande wetgeving, en andersoortige regelingen, toereikend zijn om ongewenste beïnvloeding die in strijd zou kunnen zijn met de Nederlandse waarden te belemmeren. Wel kunnen wij ons voorstellen dat u nagaat of er überhaupt aanvullende wetgeving nodig is.
Vooralsnog denken wij bij buitenlandse steun aan stringentere eisen in de nabije toekomst bijvoorbeeld bij benoeming van imams, c.q. moskeebestuurders. Deze buitenlandse imams/bestuurders zouden moeten voldoen aan de eisen zoals thans gesteld bij inburgering, dus kennis van de Nederlandse taal en kennis en het expliciet onderschrijven van de Nederlandse democratische rechtstatelijke principes. Ter waarborging kan daarbij een schriftelijke verklaring c.q. toelatingsdocument dienen. Bij een keuze voor een buitenlandse imam gaat onze voorkeur uit naar iemand met verlichte denkbeelden van de islam uit een vrij, democratisch land. Echter, wanneer men spreekt van imams uit herkomstlanden dient daarbij vermeld te worden dat dit voor vele moskeeën helaas een noodzakelijke keuze is vanwege het nu nog ontbreken van een Nederlandse imamopleiding.

De verhoren hebben geleid tot meer noodzakelijke transparantie en inzicht maar helaas tevens tot onbedoelde polarisatie en groeiend wantrouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen en moslims onderling. Wij zijn voornemens er alles aan te doen dit onterechte wantrouwen weg te nemen middels dialoog, preken, onderwijs en sociale media.

Voorts zeggen wij een informatieve notitie toe waarin wordt vermeld hoe islamitische organisaties zichzelf in Nederland organiseren.

Wij zijn graag bereid verder met u van gedachten te wisselen.

Hoogachtend, namens OJCM