“Den Haag, maak een einde aan de lange arm van Rabat”

In nieuws door redactie op 22-11-2021 | 08:00

“Marokkaanse Nederlanders die last hebben van de lange arm van Rabat stuiten nogal eens op een muur van onbegrip. Marokko opereert veel subtieler dan Iran of Turkije. Toch worden Nederlandse instituties ook geïnfiltreerd door de Marokkaanse overheid en worden Marokkaanse Nederlanders op sleutelposities voor het Marokkaanse karretje gespannen. Hoog tijd dat de Nederlandse overheid de naïviteit (en onverschilligheid) van zich afschudt en ingrijpt om haar burgers en instituties te beschermen. Rabat heeft al te lang geprofiteerd van de Nederlandse argeloosheid.”
Dat schrijft de Monitor/ Denktank Lange arm Rabat in een persbericht. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over ongewenste inmenging en buitenlandse financiering.

De Monitor/ Denktank lange arm Rabat stuurde de notitie Stop de lange arm van Rabat (pdf)  aan de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin wordt uitgebreid stilgestaan bij de belangen die Marokko heeft bij een warme band met haar diaspora. Daarnaast wordt een breed palet aan voorbeelden gegeven waarop Marokko deze diaspora in de gaten houdt en aan zich probeert te binden, variërend van spionage en intimidatie via onder andere moskeeën tot het opzettelijk vervreemden van Marokkaans-Nederlandse jongeren in Nederland, het inlijven van overheidsfunctionarissen met een Marokkaanse achtergrond en de Marokkaanse nationaliteit waarvan ook toekomstige generaties Nederlanders geen afstand kunnen doen. “Allemaal zullen ze de Marokkaanse nationaliteit krijgen en door deze klemmende omarming beperkt blijven in hun vrijheid wanneer er niets verandert”, aldus het rapport.

In het persbericht worden twee voorbeelden gegeven van activiteiten die de Marokkaanse inmenging illustreren.

Voorbeeld 1: Een activist vluchtte uit Marokko en vroeg asiel aan in Nederland. Tijdens de asielprocedure werd de betrokkene in een AZC geconfronteerd met een Marokkaanse informant, die een bedreiging uitte. Nadat de betrokkene melding maakte van deze ervaring, zijn maatregelen getroffen. De betrokkene werd overgeplaatst naar een andere AZC-locatie. 

Voorbeeld 2: In een Nederlandse moskee kwamen moskeebestuurders, sleutelfiguren en vertegenwoordigers van de Marokkaanse ambassade en het Marokkaanse consulaat bijeen. Op die bijeenkomst werd vooral gesproken over politieke zaken. Daarbij werden Nederlandse burgers, die kritiek hebben op Marokko uitgemaakt voor ‘vijanden van het vaderland’. 

In het persbericht constateert de Monitor/ Denktank lange arm Rabat dat de Marokkaanse beïnvloeding en inmenging heimelijker geschiedt dan die van bijvoorbeeld Turkije of Iran en daarom door de gemiddelde Nederlander en door de overheid minder snel als problematisch wordt erkend. Ten onrechte volgens de Monitor in het persbericht:

“Niet alleen is de naïeve en besluiteloze houding van de Nederlandse regering zorgelijk, de inmenging vanuit Marokko en de verplichte Marokkaanse nationaliteit heeft op den duur ook gevolgen voor de verbondenheid met Nederland. Het regime zet sociale media in om de jongere generaties Marokkaanse Nederlanders aan te sporen zich tegen de Nederlandse belangen en waarden te keren. Dat leidt tot ressentiment, gevoelens van uitsluiting en vervreemding, beïnvloedt hun identiteitsvorming en vergroot de polarisatie. 

Het is een kerntaak van de overheid op te komen voor de vrijheid van álle Nederlandse burgers en hen te beschermen tegen ongewenste buitenlandse beïnvloeding. Dat een deel van de Nederlanders wordt beperkt in hun vrijheid, bespioneerd en geïntimideerd door een buitenlandse macht moet genoeg reden zijn om in te grijpen. De lange arm van Rabat is niet alleen een zaak van Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, maar gaat het de hele samenleving aan. Hij ondermijnt belangrijke waarden als vrijheid, democratie en gelijkwaardigheid.”  

Aan de Nederlandse politiek worden elf verschillende aanbevelingen gedaan, die in het persbericht als volgt worden samengevat:  

“Dus Den Haag, kom op voor het burgerschap en de weerbaarheid van Marokkaanse Nederlanders, bescherm de eigen instituties, verricht jaarlijks onderzoek naar de werkwijze en impact van de lange arm van Rabat en eis meer transparantie over religieuze en politieke aansturing vanuit Marokko en bied steun en bescherming aan iedereen die zich geïntimideerd of bedreigd voelt door de Marokkaanse staat en haar actoren hier in Nederland.”

Het gehele rapport is hier (link, pdf) te lezen. 

Zie ook:

Meer artikelen over de lange arm

 


Meer over lange arm, lange arm rabat, Marokko.

Delen: