Feiten en mythes over vluchtelingen, asielzoekers en illegalen

In feiten door Ewoud Butter op 17-04-2015 | 14:40

Hoeveel vluchtelingen zijn er in Nederland en hoeveel illegalen? Is er sprake van een restrictief beleid en leidt dat tot minder immigranten?
Heeft een soepel toelatingsbeleid een aanzuigende werking? Waarom keren uitgeprocedeerde asielzoekers niet terug?
Leidt economische ontwikkeling van herkomstlanden tot minder migratie?

Het zijn vragen die actueel zijn nu het tweede kabinet Rutte worstelt met deze vraagstukken.

In onderstaand stuk probeert Ewoud Butter op deze en andere vragen kort en bondig antwoord te geven.


Wat is een asielzoeker?

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan.
Het land waar asiel wordt gevraagd moet nagaan of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag. Dit gebeurt in de asielprocedure.

Wanneer is iemand een vluchteling?

Dit is bepaald in het Vluchtelingenverdrag. Volgens dit verdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de asielaanvraag en of de asielzoeker erkend wordt als vluchteling.

Meer over definities en procedures bij Vluchtelingenwerk

Hoeveel vluchtelingen verblijven er in Nederland?

Dat valt moeilijk te zeggen en hangt ook van de definitie af. De UNHCR schatte het aantal vorig jaar op 85.000 (inclusief asielzoekers) , het SCP schatte dat in 2014 tussen de 200.000 en 250.000 vluchtelingen verbleven. (Bron: Vluchtelingenwerk)

Hoeveel asielzoekers kwamen er in 2014 naar Nederland?

Een jaar geleden, vlak voor de verkiezingen voor het Europees parlement, voorspelde toenmalig staatssecretaris Teeven dat er in 2014 65.000 asielzoekers naar Nederland zouden komen. Het werden er uiteindelijk veel minder: 27.168, inclusief nareis. Lees meer over deze cijfers bij Flip van Dyke hier en ook hier

Was 2014 een recordjaar?

In vergelijking met de afgelopen jaren kwamen er in 2014 veel vluchtelingen naar Nederland. In vergelijking met de jaren '90 en het begin van deze eeuw was het aantal niet hoog. Zie hieronder een grafiek van Vluchtelingenwerk.

Prognose

Voor het komende jaar wordt, gezien de onrust in het MIdden-oosten een toename van het aantal vluchtelingen verwacht.

Het CBS publiceerde dit jaar haar prognoses wat betreft migratie voor de komende decennia. Wat betreft asielmigratie verwacht het CBS de komende jaren nog een tijdelijke toename en daarna een terugkeer naar een lager niveau. 

Heeft een soepel asielbeleid een aanzuigende werking? 

Karel Smouter heeft deze vraag aan verschillende migratiedeskundigen voorgelegd en schreef er een artikel in De Correspondent over. Smouter concludeert:

'Het bestaan van 'aanzuigende werking' is nooit bevestigd, maar kan ook niet worden uitgesloten. De strekking van het meeste onderzoek hiernaar is dat het asielbeleid in het bestemmingsland slechts een kleine of zelfs een verwaarloosbare rol speelt bij de keuze van een asielzoeker. Asielzoekers blijken vaak niets of weinig te weten over het asielbeleid en de sociale voorzieningen in het land van bestemming. Het beeld van een calculerende asielzoeker die heel bewust kiest voor het land met het gunstigste asielbeleid of de beste voorzieningen, klopt in elk geval niet.' 

"Nederland is de gekke Henkie van Europa" 

De top 10 van Europese landen die asielzoekers ontvingen, zag er voor 2014 volgens de European Parliamentary Research Service als volgt uit:

In onderstaande grafiek wordt het aantal asielzoekers afgezet tegen het aantal inwoners van het ontvangende land. 

De conclusie kan zijn dat Nederland relatief veel vluchtelingen in Europa opvangt, maar is zowel absoluut als relatief geen koploper. 

‘Nederland geeft opnieuw veel meer asielzoekers een verblijfsvergunning dan de rest van Europa doet" schreven diverse media, waaronder De Telegraaf een jaar geleden, naar aanleiding van een bericht van de IND een jaar geleden.  Flip vanDyke analyseerde deze uitspraak, vergeleek de cijfers en kwam tot de conclusie dat er door de IND appels met peren waren vergeleken door de herkomst van de vluchtelingen niet mee te nemen. Volgens Van Dyke krijgt Nederland, juist omdat het beleid zo streng is, minder kansarme asielzoekers en dat verhoogt het percentage toekenningen. "België is nu ook strenger geworden en ontmoedigt de komst van mensen die geen kans hebben. Dat beleid is succesvol en vervolgens zie je ook daar dan ook het toekenningspercentage stijgen."

Meer weten over het Europese asielbeleid? Helpen strengere grenscontroles aan de buitengrenzen van Europa? Karel Smouter vroeg het experts en concludeerde in een artikel over Europees asielbeleid "Meer grensmuren blijken volgens experts helemaal niet tot minder migratie te leiden. De routes die migranten nemen worden er slechts riskanter door."

Lees ook dit recente artikel van Karel Smouter over het Europese beleid.

(Syrische) bootvluchtelingen

De afgelopen jaren horen we steeds vaker berichten over migranten die in gammele boten de Middellandse Zee oversteken en soms de overkant niet halen. Hoe ziet die trip eruit? Hoeveel kost zo’n boottrip? Hoe is de situatie aan boord? Hoe kunnen vluchtelingen zoveel geld hebben om de trip te maken? Vluchten de Syriërs voor het oorlogsgeweld in hun land? Waar willen de meeste Syriërs naartoe in Europa?  Zijn alle mensen op die boten Syriërs? Wat gebeurt er als een boot in de buurt komt van Italië? Wat als de Syriërs in Italië aankomen? Waarom checkt Italië die aankomende migranten niet?  Willen de Syriërs in Italië blijven? Hoe komen Syriërs van Italië naar Noord- en West-Europa? 
Harold Doornbos sprak vluchtelingen uit Syrie. De antwoorden lees je hier

 

Stel dat jij een vluchteling uit Syrië bent. Welke vluchtroute zou je nemen? Kijk hier

 

Migratie-expert Hein de Haas en zeven mythen over migratie

Migratiedeskundige dr. Hein de Haas behandelde tijdens zijn oratie aan de universiteit van Maastricht vorig jaar 7 mythen over migratie. Deze zijn al eerder op Republiek Allochtonië gepubliceerd en worden hier ingekort weergegeven. 

Over mythe 1: We leven in een tijd van ongekende massa-immigratie

Het aantal migranten is tussen 1960 en 2000 wereldwijd bijna verdubbeld, maar de wereldbevolking is even hard gegroeid. Verhoudingsgewijs is migratie dus praktisch stabiel gebleven. Minder dan drie procent van de wereldbevolking is migrant. Wel is de aard en richting van de migratie veranderd. Eeuwenlang waren het vooral Europeanen die emigreerden, terwijl sinds de Tweede Wereldoorlog Europa een aantrekkelijke bestemming is geworden voor migranten. Bij gebrek aan concrete bedreiging van buitenaf, zijn politici sinds het einde van de Koude Oorlog migratie steeds meer als bedreiging voor onze veiligheid en welvaart gaan neerzetten, waardoor ze de migratie-hysterie zelf verder aanwakkeren.

Over mythe 2: Immigratiebeperkingen zorgen voor minder migranten

Uit onderzoek blijkt dat immigratierestricties vaak contraproductief zijn omdat zij retourmigratie afremmen en de permanente vestiging van migranten in de hand werken.

Over mythe 3: Immigratiebeleid is restrictiever geworden

Hoewel politici graag de indruk wekken dat immigratiebeleid steeds strenger is geworden, blijkt uit onderzoek dat immigratiebeleid de afgelopen decennia voor de meeste migrantengroepen juist minder restrictief is geworden. Stoere praat over migratie is dus vooral voor de bühne.

Over mythe 4: Ontwikkeling in herkomstlanden zal emigratie beperken

Welvaartsgroei, onderwijs en infrastructuur stelt meer mensen in staat te migreren en verhoogt hun ambitieniveau. Daarom zien we dat emigratie juist toeneemt onder invloed van ontwikkelingsprocessen. Economische ontwikkeling in de armste landen zal daarom onherroepelijk tot meer migratie leiden.

Over mythe 5: Migratie leidt tot ‘brain drain’

Het is een misverstand dat de emigratie van geschoolde mensen de oorzaak is van onderontwikkeling in herkomstlanden. Het geld dat migranten naar familie terugsturen is een veelvoud van ontwikkelingshulp, en veel migranten investeren in herkomstlanden, hoewel het ook een illusie is te denken dat migranten fundamentele problemen (zoals corruptie en ongelijkheid) in herkomstlanden kunnen oplossen.

Over mythe 6: Migranten pikken banen in en bedreigen onze verzorgingsstaat

Migranten verrichten vooral het werk dat de ‘eigen’ bevolking niet wil of in staat is te doen. Migratie blijkt een (klein) positief effect te hebben op economische groei, hoewel het vooral ondernemers, de middenklasse en rijkeren zijn die van migratie profiteren.

Over mythe 7: Migratie is een oplossing voor het vergrijzingsprobleem

Net zo min als migratie een bedreiging is voor onze welvaart, is migratie ook geen oplossing voor het vergrijzingsprobleem of andere sociaaleconomische vraagstukken. Daarvoor is migratie in omvang te beperkt, en vergrijzing is een wereldwijd fenomeen aan het worden. 

Ongedocumenteerden

Hoeveel ongedocumenteerden wonen er in Nederland?

'Ongedocumenteerden' is een ander woord voor 'illegalen'. Het is onbekend hoe groot deze groep in Nederland is. De Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) ging volgens RTL/ANP uit van 100.000 mensen in 2009. In ieder geval zijn het er zeker tienduizenden. Slechts een heel klein deel van hen maakt gebruik van opvangvoorzieningen die in sommige gemeenten bestaan. De anderen verblijven bij familie, vrienden, zijn zelfstandig of zwerven rond.
Volgens LOS) heeft 60% ooit vergeefs een asielverzoek ingediend. Anderen kwamen op een andere manier binnen of lieten hun verblijfsvergunning verlopen. Zij hebben enerzijds de plicht om te vertrekken, maar illegaliteit op zich is niet strafbaar. Ongedocumenteerden kunnen wel in vreemdelingendetentie komen en gedwongen uitgezet worden. Ze mogen niet werken en hebben ook geen recht op sociale bijstand om bijvoorbeeld voedsel of kleding te kopen. Wel heeft iedereen die op Nederlands grondgebied verblijft recht op ‘medisch noodzakelijke zorg’.
Door hun status en zwakke economische positie gaat het om een groep met een zwakke rechtspositie die kwetsbaar is voor allerlei vormen van uitbuiting. Om ze hiertegen te bescherming hebben ongedocumenteerden sinds kort in het hele land recht op aangifte bij de politie te doen. 

Wanneer je hier niet mag blijven, moet je vertrekken. Een sluitend terugkeerbeleid botst met mensenrechten en internationale verdragen.

Nederland voert de laatste jaren een asiel- en terugkeerbeleid dat is gebaseerd op de aanname dat alle uitgeprocedeerde vreemdelingen daadwerkelijk weg kunnen. Ze hebben geen recht meer op opvang en illegalen die niet uit zichzelf vertrekken kunnen in vreemdelingendetentie worden gezet.

Het beleid blijkt in de praktijk niet te werken. Door dit beleid krijgt Nederland al jaren stevige kritiek van onder andere de Raad van Europa en de VN.
Volgens internationale verdragen is Nederland namelijk verplicht voor deze groep te zorgen. Nederland is één van de ondertekenaars van resolutie 1509 van de Raad van Europa, waarin de mensenrechten van 'irregular mirgants' zijn geregeld. Hierin wordt onder andere gesteld dat "adequate huisvesting en opvang om menselijke waardigheid te garanderen moet worden geboden aan ongedocumenteerden”. Met de ondertekening hebben ook Nederlandse gemeenten de verplichting mensenrechten te respecteren, beschermen en uit te voeren.

Waarom worden ongedocumenteerden dan wel/niet opgevangen? #bed #bad en #brood

Gemeenten mochten sinds 1 januari 2010 'uitgeprocedeerde asielzoekers' of 'ongedocumenteerden' of ' illegalen' niet meer opvangen van het kabinet. Dit besluit is in 2007 genomen door toenmalig PvdA-staatssecretaris van Justitie Albayrak. Het besluit was een onderdeel van de pardonregeling voor 26.000 asielzoekers, die gepaard ging met het uitzetten van ongedocumenteerden voor wie het pardon niet gold.

Omdat in veel gemeenten een moeilijk houdbare situatie is ontstaan, wordt een beperkte vorm van bed, bad en brood door de landelijke overheid inmiddels min of meer gedoogd. Eén van de politieke strijdpunten is nu of dit gedoogbeleid wordt voortgezet of gestopt, of de gemeenten de opvang eventueel zelf moeten betalen of dat er een landelijke opvang wordt georganiseerd .

Hoeveel ongedocumenteerden verlaten daadwerkelijk het land? 

Ook dit is onbekend. Volgens recente cijfers van het CBS vertrekt jaarlijks  25-33% van de asielzoekers aantoonbaar.  Van de  33.735 mensen die het land in 2014 moesten verlaten, zijn er 8.000 aantoonbaar vertrokken. De grootste groep die het land moest verlaten, was afkomstig uit China (3110 mensen), gevolgd door mensen uit India (1785) en Irak (1380). 

Waarom keren uitgeprocedeerde asielzoekers niet allen terug? 

Een onbekend deel is met onbekende bestemming vertrokken zonder dat dit door de overheid is geregistreerd. Een ander deel kiest voor 'de illegaliteit' en leeft vaak bij familie of vrienden. Tot slot is een deel van de groep onuitzetbaar, omdat hun land van herkomst weigert mee te werken aan hun terugkeer of omdat het te onveilig is (zoals in Irak, Soedan of Somalië) of omdat ze ziek zijn en in het land van herkomst niet de geschikte behandeling of medicijnen kunnen ontvangen. 


Dit stuk is geschreven door Ewoud Butter, hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Omdat ik het kort wilde houden, bevat het stuk vast onvolledigheden of fouten. Opmerkingen, correcties en aanvullingen zijn van harte welkom in het commentaar hieronder of via de mail: info@republiekallochtonie.nl of twitter @ewoudbutter


Meer feiten en cijfers:

Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. De cijfers

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over asiel, asielzoekers, cijfers, ewoud butter, factcheck, feiten, illegalen, immigratie, ongedocumenteerden, vluchtelingen.

Delen:

Reacties


lin - 05/03/2018 13:23

supertof

O.Terlouw - 19/11/2016 23:37

L.s., Beste Ewout Butter, Ik mis een mogelijkheid om deze info te kunnen door Twitteren! Deze info is zo compact en overzichtelijk! Bravo! Deze feiten van CBS etc. kunnen veel mensen op de hoogte brengen/houden van de werkelijkheid.
Mvg. O.Terlouw

Marijke - 16/10/2015 12:20

Mythe 1: tekst spreekt zichzelf tegen. Ongekende massaimmigratie vind plaats als de richting van emigratiestromen veranderen Dus niet meer west europa uit maar juist ernaar toe. De begeleidende tekst geeft aan dat dit inderdaad het geval is. Mythe 1 is dus correct.

Mythe 4 en 5 zijn strijdig met elkaar. Als je geld stuurt naar familie in het thuisland, zal je familie zich gaan ontwikkelen en meer ambitie krijgen. Dan wordt meteen de kans groter dat je familie ook gaat emigreren, zodat er weer ontwikkeling verdwijnt uit het thuisland, wat effectief braindrain is.

Mythe 2 klopt wel voor de instroombeperking, zoals de grafiek 2.4.3 ook aangeeft. Na maatregelen (al of niet voor de buhne) daalde de instroom drastisch. Minder instroom betekent automatisch ook minder remigratie in absolute zin.
Dat instromers ook relatief minder remigeren is gebaseerd op de instroom uit Marokko en Turkije, niet op asielinstroom. Is daardoor een incorrecte vergelijking. Er spelen namelijk veel meer factoren mee in die remigratiedaling. Actief beleid van gezinshereniging bijvoorbeeld. Dat beleid is inmiddels bijgesteld.

Mythe 6 Gaat uit van de luxe dat we werk kunnen weigeren dat we niet willen doen. Binnen de huidige wetgeveing gericht op werklozen is een dergelijke houding al lang niet meer acceptabel. Dergelijk werk wordt dus wel degelijk al gedaan. Soms zelfs verplicht en met behoud van uitkering.

Mythe 3: dat onderzoek zou ik graag eens zien.

Sammie - 25/09/2015 17:32

Beste Mushrak Amadi,
Hoe gaat het nu met je? Is de situatie nog steeds hetzelfde? Nu we ontzettend veel landgenoten van je erbij krijgen. zijn je kansen dan niet groter geworden? en kan je ook geen steun vinden bij de nieuwe asielzoekers die daar zijn komen wonen? Ik vind het erg naar voor je en ik kan enigszinds begrijpen omdat ikzelf in 2009 een koerd in huis heb gehad die in Irak is geboren en toen ook is gevlucht op 13 jarige leeftijd. Ook hij leeft nu uitgeprocedeerd bij zijn oudere zus en haar gezin, maar heeft ook nergens recht op, kan nergens werken, maar ook niet terug omdat zijn familie hier leeft. helemaal niets kan hij. Zoals jij zijn er dus veel meer, tussen wal en schip. Ik wens je veel sterkte en ik hoop dat voor jou ook de zon nog eens gaat schijnen. Vind het erg rot voor je.

Liz - 06/09/2015 18:45

Het is menseigen dat je je vergelijkt met mensen om je heen. In het begin is een vluchteling dankbaar voor de veilige situatie en de voorzieningen die hem/haar worden geboden in het gastland, maar later ziet hij/zij dat de autochtonen meer voorzieningen en vrijheid hebben en dat geeft een verongelijkt gevoel. Men realiseert zich echter niet dat zij in het eigen land van herkomst onder slechtere omstandigheden leefden. Dit verongelijkte gevoel zorgt voor gevoelens van afgunst, minderwaardigheid, hulpeloosheid en uiteindelijk tot inactiviteit of criminaliteit, tenzij de vluchteling mag werken op zijn/haar niveau, dit wil en kan integreren in het gastland. Onoverbrugbare culturele verschillen en een intellectuele achterstand kunnen de situatie vaak juist verergeren. Het feit dat zoveel vluchtelingen kiezen voor economisch welvarende landen lijkt voor hen financieel voordelig vanwege de goede maatschappelijke zorg. Wat de vluchteling vaak niet realiseert is dat onze (groot)ouders zelf een oorlogssituatie hebben gekend en het land zelf hebben opgebouwd, elk dubbeltje moesten omkeren (vandaar dat de Nederlander bekend staat als zuinig) en met toekomstvisie de basis heeft gelegd voor onze huidige welvaart. Die is niet zonder hard werken ontstaan.

Richard - 04/09/2015 14:21

Ik hoor vaak dat het heel lang kan duren voordat iemand hoort of hij al dan niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Dit lijkt mij om meerdere redenen ongewenst. Is dit inderdaad zo, en indien dit zo is, wat zijn de oorzaken hiervan?
Mogelijk is er op uw uiterst interessante website al aandacht aan besteed. Anders is het wellicht een aardig onderwerp om aandacht aan te besteden,

Richard - 30/08/2015 13:06

Het verhaal over de Syrische bootvluchtelingen is afschuwelijk, maar maakt wel duidelijk dat men, oorlog of niet, toch naar Europa wilde. En dan met name naar de landen die de beste mogelijkheden kennen. Wellicht dat ze niet alle ins en outs van het asielbeleid kennen, maar het is ze wel duidelijk welke landen de beste voorzieningen kennen. Dit staat haaks op de stelling dat de calculerende asielzoeker niet bestaat. Ik had niet anders gedacht met alle social media en informatie die je op internet kan vinden. Dat een soepel asielbeleid geen aanzuigende werking zou hebben, lijkt me om dezelfde reden een onjuiste stelling. Asielbeleid omvat heel wat meer dan "grensmuren". Geen asielzoeker wil naar Oost-Europa. Vind je het gek?

De enige oplossing blijft uiteindelijk opvang in de regio. Dat je hierbij financieel moet bijdragen als Europa zijnde, lijkt me niet meer dan normaal. Op het moment dat Europa dit als strikt beleid ventileert, houdt de komst van de vluchtelingen snel op. Er zijn genoeg andere landen in de regio die met financiële steun van Europa vluchtelingen kunnen opvangen. De golfstaten hebben hiervoor niet eens financiële hulp nodig.

nobody - 25/08/2015 07:42

Vergrijzing telt voor iedereen, ook migranten worden oud, geboortebeperking is de uitkomst, vooral in arme landen, de hulp die daar geboden wordt is net groot genoeg bij geboorte, maar om een toekomst op te bouwen biedt een arm land geen uitkomst, voor één kind niet, niet voor twee, laat staan voor zes. Wil je die kinderen wel zullen ouders en dus beiden verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun kinderen, die uiteraard de dupe worden van onverantwoord gedrag. Bij een onvoorwaardelijke zorg voor andermans verantwoordelijkheid zal de aanzuiging immens zijn.

Richard - 21/08/2015 12:53

Beste Marnix,

Het vergrijzingsprobleem is niet uitsluitend een leeftijdsopbouwprobleem. Het gaat uiteraard met name om de kosten van de vergrijzing. Deze kosten moeten worden opgebracht door de jongere generaties. Dit lukt het beste als deze jongere generaties ook zorgen voor draagkracht. De draagkracht bij de door u genoemde groep lijkt mij relatief gering, Het zou me niet verbazen indien de door u genoemde groep Nederland meer kost dan zij Nederland opbrengt. Wellicht wijzigt dit voor toekomstige generaties. De ervaringen met eerdere groepen allochtonen zou hier een antwoord op kunnen geven. Zou een mooi onderzoek zijn.

amadi - 29/05/2015 22:20

Ter Apel 26 mei 2015

Aan allen die mij willen helpen omdat ik radeloos ben!


Ik ben Amadi, ik ben 33 jaar oud.
Ik kom uit Irak (noordelijke provincies).
Ik ben gehandicapt, ik heb een incompleet dwarslaesie hoge niveau, en ik heb tumor op mijn dwarslaesie, ik ben in Nederland gekomen in september 2008 en ik heb asiel aangevraagd bij de IND, maar helaas werd mijn zaak door IND. Ik heb nogmaals asiel aangevraagd aanleiding van (eerwraak ) maar ik had geen geluk; mijn zaak werd nogmaals afgewezen.
Sinds Oktober 2010 ik woon in Ter Apel VBL (vrijheid beperkt locatie), onprettig omgeving, onprettige regels, eng en geïsoleerd.
Er zijn strenge regels bij VBL en ik moest accepteren omdat ik geen ander optie heb.
1- elke dag melden tussen 10.00 -11.00 ,als ik niet verschijn krijg ik bekeuring € 6.00
2- reiskosten naar de advocaat of naar de rechtbank wordt niet vergoed
3- ik mag niet reizen zonder toestemming van COA
4- ik mag niet reizen buiten de grenzen van Groningen provincie
5- ik mag geen eigen bankrekening vragen of hebben
6- ik mag geen dieren zorg of hebben
7- ik mag niet werken of een opleiding volgen
8- ik krijg € 44 per week om te eten, kleren. Reizen, zakgeld
8- ik mag niet eens boeken lenen van bibliotheek …........
Binnen 5 jaren heb gesproken met verschillende regievoerders van de DT&V en ik heb al aangegeven dat ik niet van plan ben om terug te keren naar land van herkomst, omdat ik een groot en ernstig probleem heb door de tumor op mijn dwarslaesie die elk jaar groter wordt en er veel risico's zijn om geopereerd worden.
Ik word bedreigd door regievoerders van de DT&V dat ik gevangen wordt gezet of gedwongen terug moet keren naar land van herkomst of ik word op de straat gezet. Ik word heel erg vernederd waar ik erg verdrietig en machteloos van word, maar wie ben ik en wie wil naar mijn serieus nemen.
Tegelijkertijd had DT&V € 30.000 aangeboden om mij terug te laten. Maar ik heb geweigerd want ik heb hun geld niet nodig en vraag alleen waardering en respect nodig.
Ik woon in een omgeving waarvan ik niet heb verwacht om te wonen. Hier zijn mensen die psychische problemen hebben, of verslaafd zijn of criminelen zijn waardoor ik voel mij zelf echt niet veilig voel.
Binnen 5 jaren heb ik belachelijke dingen gezien in Ter Apel waar ik niet over wil vertellen omdat ik er niet aan herinnerend wil worden.
Ik ben sowieso geïsoleerde in mijn rolstoel en ik ben officieel geïsoleerd van de samenleving.
In de zeven jaren die ik heb gewoond in Nederland heb ik mijn best gedaan om te integreren in de maatschappij en de taal te leren zonder hulp en opleiding.
Nu komt het belangrijkste:
De aanleiding van het laatste gesprek met DT&V.
De DT&V verwacht dat ik overal moe van wordt en mezelf aan ga melden bij IOM om terug te keren naar het land herkomst omdat er geen andere oplossing is.
Een andere reden is dat DT&V er op wacht tot de maatregelen (asiel) worden veranderd tussen (KRG) en Nederland om mij gedwongen terug te sturen naar het land herkomst.
De derde reden is de mogelijkheid dat die ik op straat gezet word, wat nu nog niet aan de orde is maar wel in de toekomst kan gebeuren.

Na lange ellende, verdriet, stress, ingewikkelde gesprekken die mij alleen maar steeds weer vernederen, ben ik iemand geworden die erg wanhopig en kwaad is op alles en iedereen en zich nog triester en teleurgesteld voelt zelfs op mij en de medemens. Ik schaam mij heel erg over het feit dat ik nu in de laagste niveau van het leven ben die iemand ook maar kan bereiken. Het is erg moeilijk om uitgeprocedeerd te zijn. Ik probeer om respect te verdienen maar zonder verblijfsvergunning is dat mij beslist niet mogelijk.
Ik ben totaal verdwaald en ik weet echt niet meer wat moet ik moet doen!
Ik ben een gewoon mens en geen V-nummer.
Ik ben een persoon die al 7 jaar in Nederland verblijft dus ben ik toch geen vreemdeling meer? Ik heb nog meer te vertellen maar het lijkt mij toch duidelijk genoeg op deze manier.

Zou u mij willen helpen om uit deze ellende te komen?

Al vast bedankt voor de moeite.

Een vriendelijke groet,

Mushrak Amadi

Faatje - 23/04/2015 09:08

Beste Roel,

Misschien helpt het om eerst te lezen en dan te oordelen? Prognoses zijn altijd onzeker, maar het CBS legt wel uit waar die prognoses op gebaseerd zijn.

Roel du Pree - 21/04/2015 21:08

"Het CBS publiceerde dit jaar haar prognoses wat betreft migratie voor de komende decennia. Wat betreft asielmigratie verwacht het CBS de komende jaren nog een tijdelijke toename en daarna een terugkeer naar een lager niveau."

Ik vraag me af waar het CBS dit op baseert.. Wie de ontwikkelingen in de wereld een klein beetje volgt weet dat deze uitspraak klink klare onzin is.

Jos Schöttelndreier - 21/04/2015 16:44

Ik bezoek de Republiek zo vaak, dat ik maar eens belasting ga betalen. Ga door!

Faatje - 19/04/2015 20:15

Dank, heel verhelderend en overzichtelijk.
Veel complimenten Ewoud. Ik zal maar weer eens wat doneren voor dit geweldige vrijwilligerswerk

Marnix B - 19/04/2015 11:39

Ik heb een vraag! Worden allochtonen nou niet of wel meegerekend met dit? Want als je de allochtonen in zijn geheel zou meerekenen, is dat toch juist WEL een oplossing voor het vergrijzingsprobleem? Aangezien vele allochtonen jonger zijn dan autochtonen. Volgens mij wordt er nu alleen gekeken naar migranten en asielzoekers, maar is er ook daarbij op berekend alle asielzoekers die nu niet meer asielzoeker zijn maar dat wel waren, in bijvoorbeeld de jaren negentig toen vele vele asielzoekers kwamen en een paspoort kregen? Graag een antwoord maar voor de rest een interessant stuk.