SER: De arbeidsintegratie van vluchtelingen verbetert maar de situatie blijft zorgelijk

In achtergronden door Ewoud Butter op 28-05-2018 | 09:42

De Sociaal-Economische Raad heeft nog steeds grote zorgen over de aanpak waarmee vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar werk worden geholpen. In het rapport Vluchtelingen en Werk: Een nieuwe tussenbalans signaleert de raad dat sprake is van een versnipperd beeld. Zo zijn de regionale verschillen nog altijd groot, de initiatieven vaak kleinschalig en is ook de continuïteit van de initiatieven onzeker, vanwege tijdelijke of onvoldoende financiering.

In ons land hebben vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd, helaas nog steeds veel moeite om aan betaald werk te komen. Uit CBS-cijfers blijkt dat 2,5 jaar na hun komst niet meer dan 11 procent betaald werk heeft gevonden.

Succesvolle bouwstenen om statushouders beter te begeleiden


Bemoedigend is dat de afgelopen jaren verschillende initiatieven door publieke en private partijen (bedrijven) zijn genomen om vluchtelingen naar werk te helpen. In het rapport heeft de SER een groot aantal van deze initiatieven in kaart gebracht, waarin de meerwaarde en opbrengsten van de praktijkvoorbeelden aan bod komen. Belangrijke bouwstenen van succes zijn: Ondersteun vluchtelingen zo vroeg als mogelijk om maatschappelijk te kunnen participeren, combineer de aanpak met taal, onderwijs en werk, en zorg voor continuïteit in de ondersteuning. De samenwerking met werkgevers en werknemers is hierbij belangrijk, zodat statushouders in beeld komen bij werkgevers.

Ten opzichte van de afgelopen jaren is de aanpak verbeterd. Statushouders hoeven bijvoorbeeld niet langer ‘passief’ te wachten in asielzoekerscentra, in de opvang wordt gerichter gewerkt aan een snelle en kansrijke uitplaatsing en gemeenten besteden meer aandacht aan de problematiek van de vluchtelingen.

Perspectieven om statushouders beter te begeleiden naar werk

Aan de hand van de beschreven praktijkvoorbeelden heeft de SER een aantal perspectieven geformuleerd, die kunnen bijdragen aan een betere ondersteuning naar werk. De centrale opvang zou zodanig moeten worden georganiseerd, dat gemeenten eerder met de begeleiding van statushouders kunnen beginnen en dat vluchtelingen eerder met potentiële werkgevers en baanmogelijkheden in aanraking komen.

Van de rijksoverheid mag gevraagd worden om de wettelijke kaders en regelgeving zodanig in te richten dat een meer samenhangend beleid mogelijk is ten aanzien van taal, onderwijs en werk. Vluchtelingen kunnen dan aan hun inburgering werken en tegelijkertijd een opleiding volgen of aan het werk gaan. Voldoende financiële middelen vanuit het Rijk is een belangrijke voorwaarde. Het Rijk zou effectief beleid en uitvoering op decentraal en sectoraal niveau moeten faciliteren en ondersteunen.

Daarnaast pleit de SER voor betere samenwerking op gemeentelijk niveau, zodat er meer gezamenlijke initiatieven worden ontwikkeld en er meer uniformiteit in het ondersteuningsaanbod ontstaat. Ook de werkgevers en werknemers zijn aan zet door meer bereidheid te tonen om statushouders een kans te bieden op de werkvloer.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Snelle successen liggen niet voor de hand, zo blijkt uit de praktijkvoorbeelden. Alleen door middel van op maat gesneden ondersteuning en langdurige begeleiding kan voorkomen worden dat grote groepen statushouders de aansluiting met de arbeidsmarkt mislopen.”

Nieuw advies over arbeidsintegratie statushouders
Het rapport volgt op het SER-rapport ‘Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen’ van december 2016. De signalering is voorbereid door de SER-werkgroep Vluchtelingen en Werk, onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer en wordt op 25 mei 2018 in de Sociaal-Economische Raad vastgesteld.

Bron: Persbericht SER

Lees de volledige signalering Vluchtelingen en werk; een nieuwe tussenbalans

Foto: Flickr

Meer artikelen over vluchtelingen

 


Waardeert u ons werk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over statushouders, vluchtelingen, werk.

Delen: