Sadet Karabulut: "Het komt nog te vaak voor dat mensen niet dezelfde kansen krijgen, puur vanwege hun achternaam"

In achtergronden door Sadet Karabulut op 07-03-2017 | 18:41

In aanloop naar de verkiezingen verschijnen op Republiek Allochtonië korte schriftelijke interviews met enkele kandidaten voor de Tweede Kamer.

Sadet Karabulut is de nummer 5 van de SP. Ze studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Waarom moeten we op uw partij stemmen?

De SP geeft de macht terug aan mensen. We bouwen aan een land waarin we samen leven en samen werken. Een land waarin je medemens niet je concurrent, maar je buurman of collega is. Een land waar we geen winst maken over de rug van patiënten en waar we respectvol omgaan met onze ouderen.

Waarom moeten we op u stemmen?

Ik heb mij de afgelopen tien jaar volop ingezet voor volwaardige lonen en tegen uitsluiting en discriminatie. Met die strijd ga ik de komende jaren graag door. Simpelweg omdat het nodig is. Het is onvoorstelbaar dat er in een rijk land als Nederland nog zo veel mensen zijn die hard ploeteren, maar toch niet rond kunnen komen. En het komt nog te vaak voor dat mensen niet dezelfde kansen krijgen, puur vanwege hun achternaam.

Wat hoopt u de komende 4 jaar te bereiken?

Dat we weer samen gaan leven, in plaats van langs elkaar heen. We moeten elkaar meer ontmoeten en samen vechten tegen ongelijkheid en voor gelijke kansen. Dat betekent ook dat we eindelijk iets moeten doen tegen segregatie in het onderwijs, de groeiende ongelijkheid en gesegregeerde wijken. Iedereen in Nederland moet weer gelijke kansen krijgen. Of je nu rijk bent of arm, een lagere opleiding hebt of een hogere of je een migratieachtergrond hebt of niet.


Met welke partijen moet uw partij na de verkiezingen gaan regeren?

Wij willen een progressief kabinet dat een einde maakt aan de kaalslag van Rutte. Dat bereiken we niet met de VVD en de discriminerende PVV, daarom sluiten we samenwerking met deze partijen uit. Met de overige partijen kunnen we samenwerken. Onze voorkeur gaat uit naar een zo links mogelijk alternatief met GroenLinks en de PvdA.


Stellingen

Hieronder enkele stellingen. Kunt u hierop reageren met: helemaal eens, eens, neutraal, oneens en helemaal oneens? Indien gewenst, kunt u uw antwoord in een paar zinnen toelichten.

1. Het kinderpardon moet verruimd worden, zodat in Nederland gewortelde kinderen alsnog een verblijfsvergunning kunnen krijgen

Helemaal eens

2. Om hun integratiekansen te bevorderen moeten asielzoekers vanaf hun eerste dag na aankomst in Nederland taalles krijgen en kans hebben op vrijwilligerswerk

Helemaal eens

3. Gemeenten die uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen opvang bieden, moeten hiervoor een boete krijgen.

Helemaal oneens

4. Keti Koti (1 juli) moet een nationale feestdag worden

Neutraal. De SP vindt het belangrijk dat Keti Koti blijvend wordt gevierd en neemt daar zelf ook steevast aan deel. Daarnaast moeten Keti Koti en het slavernijverleden een prominentere plek in het Nederlandse onderwijs krijgen.

5. Er moeten 1000 agenten worden opgeleid tot discriminatie experts

Neutraal. De SP wil dat er over de gehele linie meer capaciteit komt bij politie en justitie om achterstallige aangiften in behandelen te kunnen nemen. Te veel discriminatiemeldingen blijven momenteel op de plank komen te liggen en de werkdruk bij de politie is te hoog.. Dat probleem moet eerst worden opgelost. De SP wil daarnaast meer diversiteit bij de politie, ook in het politieonderwijs en aan de top van de politieorganisatie.

6. Om etnisch profileren tegen te gaan, moet de politie op stopformulieren registreren wat de reden is waarom iemand staande wordt gehouden.

Eens. De SP wil meer aandacht voor het bestrijden van etnisch profileren, onder meer door agenten hier beter op te scholen. Er moet nu eerst met proeven worden onderzocht of stopformulieren het meest geschikte middel zijn om dit tegen te gaan.

7. De overheid moet het voortouw nemen bij het invoeren van anoniem solliciteren

Zeer eens. De SP heeft voorgesteld om proeven met anoniem solliciteren Rijksbreed in te voeren bij de overheid. Dat is de enige manier om te achterhalen of het een effectief middel is. Het is uitermate treurig dat dit überhaupt nodig is.

8. Zwarte Piet moet worden aangepast; de overheid kan het gesprek faciliteren om dit bespreekbaar te maken

Eens. De SP wil mensen verbinden en de constructieve beweging ondersteunen. Daar hoort ook bij dat voor- en tegenstanders hun mening kunnen geven. Het past niet dat bij de aftrap van een kinderfeest veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. De overheid moet voor- en tegenstanders samenbrengen. Voor de SP staat voorop dat het Sinterklaas feest een mooi kinderfeest moet zijn waar alle kinderen gelukkig van worden. Het Sinterklaasfeest is een eeuwenoude traditie. Tradities veranderen in de loop der tijd. Dat geldt ook voor het sinterklaasfeest en de rol van zwarte piet hierbij. Zo is het uiterlijk van piet door de tijd heen langzaam veranderd. De afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld ook pieten met een andere kleur of gezichtstekening Wij zijn ervan overtuigd dat via een gezonde maatschappelijke discussie, met respect voor elkaars opvattingen en gevoelens, het sinterklaasfeest een feest kan zijn waar iedereen, jong en oud, van kan genieten.

9. De financiering van moskeeën en islamitische organisaties door buitenlandse overheden moet verboden worden.

Zeer eens.

10. Iedereen moet kunnen zeggen en tekenen wat hij wil. Het Openbaar Ministerie moet zich zeer terughoudend opstellen als het om de vrijheid van meningsuiting gaat.

Eens.
De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar mag nooit een vrijbrief voor discriminatie zijn.

11. Nederland moet Palestina als staat erkennen

Zeer eens.
De Palestijnse bevolking heeft recht op een eigen staat met erkende en veilige grenzen, net zo goed als Israël. Nederland moet de onafhankelijke Palestijnse staat erkennen en het bouwen van Israëlische nederzettingen in Palestijnse gebieden afwijzen

.
12. Nederland moet formele excuses aanbieden voor het slavernijverleden en het koloniale verleden.

Zeer eens.

13. Er moet een stop komen op immigratie uit islamitische landen

Zeer oneens.
Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld vangen we op. Tientallen miljoenen mensen wonen niet meer thuis, vanwege oorlog en armoede, ziekte en natuurrampen. We zullen daarom meer moeten doen om de oorzaken aan te pakken waarom mensen moeten vluchten en stoppen met schadelijk beleid en oneerlijke handel. We moeten snel reageren als hulp geboden is en zorgen dat mensen goed worden opgevangen, in de regio, in Europa en in ons land. De opvang in de regio’s rond conflicten barst uit zijn voegen. Vluchtelingen die langdurig verdreven zijn van huis en haard moeten een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarnaast moeten we mensensmokkelaars de wind uit de zeilen nemen en meer werk maken van hervestiging.

14. Islamisering is een bedreiging voor onze cultuur

Neutraal
De islam is net als andere religies onderdeel van onze samenleving. Voor mensen met islamitische achtergrond gelden dezelfde rechten en plichten als niet- of anders gelovigen. Religie is een individuele aangelegenheid. Alle individuen hebben de vrijheid om binnen de grenzen van onze rechtsstaat te zijn wie ze willen zijn: gelovig of niet gelovig, homo of hetero, man of vrouw, zwart of wit. Wij willen vooral dat mensen met diverse achtergronden elkaar verstaan, samen wonen, naar school gaan en samen werken. Voor integratie en samen leven is bestrijding van segregatie een belangrijke voorwaarde.

Meer van Sadet Karabulut op Republiek Allochtonië hier. 

 

Meer over artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen leest u hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over #tk2017, achtergrond, sadet karabulut, sp.

Delen:

Reacties


mw. R.A.Eijkelboom - 10/03/2017 10:27

Nou liever niet, want dan denk ik aan het gebied, waar voornamelijk blank Zuid-Afrika wonen, want zij willen terug naar de Apartheid.

Jan cremer - 09/03/2017 11:00

Is het een idee om de naam te veranderen in bv. oranje Vrijstaat, het logo is al Oranje en een verwijzing naar onze monarchie die boven partijen staat en een staatshoofd voor alle onderdanen.