Antwoorden op vaak gestelde vragen

 

Republiek Allochtonië in het kort

Op Republiek Allochtonië doen we verslag van de langlopende maatschappelijke discussie die we in Nederland voeren over 'het integratievraagstuk'. Omdat er al genoeg door anderen hijgerig wordt gepolariseerd, kiezen wij meestal voor de nuancering. Ook geven we relatief veel aandacht aan achtergronden, feiten, onderzoek en aan meningen die in de reguliere media minder vaak gehoord worden.

Republiek Allochtonië is de opvolger van het Allochtonenweblog dat in september 2005 door Ewoud Butter is gestart. Teksten komen van de redactie en gastschrijvers. De term 'Allochtonië' is gekscherend bedoeld. Het woord 'allochtoon' gebruiken we zelf in onze eigen stukken zo min mogelijk (zie hieronder meer).
Reacties en ingezonden artikelen (links of rechts, gelovig, seculier of anders) zijn altijd van harte welkom. Stuur uw reactie naar: info@republiekallochtonie.nl. U kunt Republiek Allochtonie financieel ondersteunen. Meer informatie hier.

Volg Republiek Allochtonie op twitter: http://twitter.com/allochtonie of like onze  Facebookpagina.

Het archief van het Allochtonenweblog is helaas zwaar beschadigd doordat Sanoma de migratie van diverse blogs onder web-log. nl niet zonder schade kon uitvoeren. Een deel van ons beschadigde archief vindt u hier.

Redactie

De redactie kent een wisselende bezetting. De harde kern wordt op dit moment gevormd door Ewoud Butter (hoofdredacteur) en Roemer van Oordt. 

Wil je ook meedoen? Stuur een mail met motivatie en cv naar info@republiekallochtonie.nl
Voor een overzicht van alle personen van wie eenmalig of meerdere keren een artikel is verschenen, kijk hier

Motivatie

Wie de discussies via de reguliere media volgt, zou de indruk kunnen krijgen dat bijna iedere Nederlander met een migratieachtergrond een extremistische moslim is, dat het land overstroomd dreigt te worden door kansloze migranten en dat de sociale cohesie bedreigd wordt door vrouwen met hoofddoeken.

Het zijn beelden die zelden gebaseerd zijn op feiten, maar wel effectief een beroep doen op angstgevoelens van burgers.

In de vorige eeuw was dat anders, maar niet altijd beter: toen werd vaak met een te roze bril naar 'de multiculturele samenleving' gekeken, was er te weinig aandacht voor de problematische kanten van de komst van nieuwkomers en de gevolgen voor de bewoners van de oude volkswijken waar de meeste immigranten zich vestigden.

Republiek Allochtonië wil stimuleren dat het integratiedebat nuchter gevoerd wordt. We hechten veel waarde aan feiten en aan onderzoek, we geloven niet in één enkele waarheid.
Iedere ‘waarheid’ moet ter discussie gesteld kunnen worden. Alleen een open debat, waar iedere stem gehoord kan worden en ruimte bestaat voor twijfel, kan leiden tot de kennis die nodig is om maatschappelijke problemen op te lossen.

We willen verschillende meningen laten horen, kennis verzamelen en verspreiden en als het even kan ook zelf meer op onderzoek gaan.

We laten ons zelf niet leiden door een specifieke politieke ideologie of religie. De Nederlandse grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn voor ons wel belangrijke ankerpunten.

Het gebruik van het woord allochtoon

Een belangrijke reden om in 2010 met het Allochtonenweblog te stoppen, was dat we steeds meer bezwaren kregen tegen het woord allochtoon.

Niet alleen vanwege de lelijke keelklank, maar ook omdat het gebruik van het woord etiketterend werkt. In de loop der jaren heeft het woord steeds meer een stigmatiserend effect gekregen, vooral door de vaak negatieve context waarin het begrip gebruikt wordt. Probleem is wel dat alternatieve termen als Nieuwe Nederlanders, biculturelen of 'mensen met een multiculturele achtergrond' , los van hun lelijkheid, al snel even stigmatiserend werken wanneer de context waarin ze gebruikt worden ook negatief is. De keuze voor een nieuw woord heeft dan vooral tijdelijk een symbolische betekenis.

Daar komt ook de integratieparadox bij zoals die onder andere verwoord is door Willem Schinkels en die versimpeld neer komt op de vraag: hoe kunnen 'we' (wie zijn 'we' dan eigenlijk) van immigranten verwachten dat ze integreren en zich thuis gaan voelen in Nederland, wanneer we ze tegelijkertijd generaties lang 'allochtonen' blijven noemen? Hoe kunnen we ze vragen 'een van ons' te worden wanneer we ze labels blijven geven waarmee we aangeven dat ze er niet bij horen en misschien ook nooit bij zullen horen?

Een oproep aan de vaste bezoekers van Allochtonenweblog om mee te denken over een nieuwe naam, leidde vooral tot mails waarin werd gevraagd de naam juist niet te veranderen. Uiteindelijk is besloten het woord 'allochtonen' dan maar gekscherend te gebruiken. Dat leidde tot Republiek Allochtonië.

In onze eigen stukken zullen we de term 'allochtoon' zoveel mogelijk vermijden. Wanneer schrijvers van ingezonden stukken de term wel gebruiken is dat hun keuze. Ieder gaat over zijn/haar eigen woorden. Ook wanneer we citeren of schrijven over stukken of rapporten van derden kan de term wel gebruikt worden.

Financiering

Republiek Allochtonië wordt grotendeels, zonder subsidie, op vrijwillige basis onderhouden. Dat betekent dat artikelen vaak in de avonduren worden geschreven en dat ook moderatie en het beantwoorden van de mails vaak in de avonduren of een verloren uur tussendoor plaats vindt.

Een paar keer hebben we in ons 12-jarig bestaan een subsidie ontvangen.

In 2015 kregen we steun van de Open Society Foundation (OSF). Deze subsidie hebben we in overleg met de subsidiënt deels besteed aan de ontwikkeling en de invulling van de nieuwe website polderislam.nl. Daarnaast konden we in dat jaar dankzij de subsidie extra aandacht besteden aan meer artikelen en vooral uitgebreidere achtergrondartikelen en factsheets op Republiek Allochtonië.

Eind 2016 nam Republiek Allochtonië samen met Sargasso het initiatief tot de site Stellingchecker.nl. Voor het ontwikkelen van de site en een maand redactie werd subsdie ontvangen van de Stichting Democratie en Media (SDM). Van hetzelfde fonds ontvangt Republiek Allochtonië in 2017 een subsidie waarmee de site verbeterd kan worden en waarmee van 1 april 2017 tot 31 maart 2018 een paar uur redactiewerkzaamheden per week betaald worden.

Het wordt het blog wordt verder op vrijwillige basis onderhouden.

Doneren?

Uw financiële steun is daarom van harte welkom. Met uw steun kunnen we reguliere kosten betalen en extra tijd vrij maken voor achtergrondartikelen, factsheets en factchecks. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer: NL12INGB0006026026 ten name van stichting Allochtonenweblog.
Alvast heel hartelijk dank voor uw gift! Meer info hier

Adverteren?

Sinds kort bieden we ook de mogelijkheid tot adverteren. Heeft u daarvoor interesse? Neem dan contact op met info@republiekallochtoonie.nl

Stichting Allochtonenweblog

Voor het beheer van de financien is een stichting opgericht: de stichting Allochtonenweblog. In het bestuur zitten nu: Fenna Ulichki, Pieter Mangé, Nadia Bouras en Mohamed Aissati. Het bestuur is een bestuur op afstand en komt ongeveer één keer per jaar informeel bijeen. Om het bestuur te versterken zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief die ongeveer tweewekelijks verschijnt kunt u hieronder:

Vul uw e-mail adres in om
onze nieuwsbrief te ontvangen:

Ontvangt u liever een dagelijkse update, vul dan hieronder uw mailadres in:

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

 

 

Ontwerp
Het ontwerp voor de nieuwe site is gemaakt door het bureau Suggestie en illusie. De techniek is van 2see.nl

Over copyright

Op de Republiek Allochtonie verschijnen artikelen die door redactieleden zijn geschreven, verder verschijnen er ingezonden artikelen en opinie-artikelen die ook elders zijn verschenen. Daarnaast worden eigen nieuwsberichten geplaatst en verschijnen er nieuwsberichten die samenvattingen en/of bewerkingen zijn van nieuwsberichten die afkomstig zijn van andere sites.  Het streven is dat hierbij altijd het auteursrecht in acht wordt genomen.

In geval van opinieartikelen op deze site die eerder zijn verschenen op andere sites wordt altijd om toestemming gevraagd van de auteur, wordt de bron vermeld en een link gemaakt naar de oorspronkelijke bron.

In geval van nieuwsberichten die elders zijn verschenen, wordt altijd een samenvatting gemaakt of wordt een eigen versie van het bericht geschreven en wordt gelinkt naar de oorspronkelijke bron.
Mocht er onverhoopt op dit weblog toch tegen uw zin een artikel of een illustratie van u zonder uw toestemming zijn verschenen, neem dan contact op met info@republiekallochtonie.nl; het artikel zal dan desgewenst direct verwijderd of aangepast worden.

Artikel overnemen?

Indien u een opinie-artikel wilt overnemen dat ook elders is verschenen, wordt u verzocht zelf toestemming te vragen aan de auteur.

Creative Commons License
Op de artikelen op deze site die door de redactie zijn geschreven is een Creative Commons Licentie van toepassing. In dit geval betekent dit dat de blogs (deels) kunnen worden gekopieerd, verspreid en doorgegeven, onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).
Niet-commercieel — De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
Geen Afgeleide werken — De gebruiker mag het werk niet bewerken.

We willen u vragen alleen de eerste alinea's van een artikel over te nemen en voor het vervolg van het artikel een link naar  het oorspronkelijke stuk op www.republiekallochtonie.nl te plaatsen. Wanneer u het gehele artikel wil overnemen, verzoeken we u even contact op te nemen. 

Mocht u een artikel willen overnemen in een krant/tijdschrift waarvoor betaald moet worden of op een site die is opgezet voor commerciele doeleinden, wordt u vriendelijk verzocht eerst toestemming te vragen. Wanneer u direct/indirect inkomsten ontvangt voor een artikel, dan is het redelijk dat de auteur van het artikel dit ook doet. In overleg met de auteur kan dan worden bekeken of er een vergoeding voor overname wordt gevraagd.

Disclaimer

Opinie-artikelen op dit blog zijn altijd op persoonlijke titel en verwoorden het standpunt van de auteur en niet het standpunt van 'Republiek Allochtonië.

Privacy en cookies

Wij hechten veel waarde aan uw en onze privacy en verzamelen via Republiek Allochtonië daarom geen persoonsgebonden gegevens - uitgezonderd de informatie die u ons vrijwillig per mail of post verstrekt. 
De maillijsten die we voor onze nieuwsbrieven gebruiken worden door ons niet verkocht of verhuurd aan derden. Ook geven we anderen op geen enkele wijze toegang tot deze lijsten.
We gebruiken de mailadressen alleen om u te informeren. Onder iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid de nieuwsbrief op te zeggen. Wanneer u niets wil ontvangen dit melden door een e-mail te sturen naar info@republiekallochtonie.nl.

Republiek Allochtonië maakt gebruik van cookies. We maken gebruik van Google Analytics om na te gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht en welke pagina's vaak bekeken zijn. Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu.
Daarnaast gebruiken we Survey Monkey voor quizzen en enquetes. Ook in die gevallen wordt informatie anoniem verwerkt. Wanneer dit niet het geval is, zal dat zeer nadrukkelijk worden aangegeven. 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Agenda

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië