Kiespijn – SCP en het onbehagen van de Nederlanders, Plan B en Rechtsstatelijkheid

15 februari 2017 | 13:46

Door Martijn de Koning

Het SCP publiceerde deze week haar rapport Kwesties voor het kiezen. Welke maatschappelijke kwesties zijn voor burgers van belang en zullen een rol zullen spelen in de campagne rond de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar en de daaropvolgende kabinetsformatie? Het SCP richt zich op drie thema’s specifiek: de toegankelijkheid van de zorg, de politie en sociale veiligheid, en de oudedagsvoorziening via de AOW en de aanvullende pensioenen. Dit zouden voor burgers en beleidsmakers cruciale kwesties zijn die ook steeds hoog scoren in het nationaal probleembesef. In het rapport wordt echter ook veel aandacht besteed aan maatschappelijke tegenstellingen waarbij moslims en islam voornamelijk als object van die focus een belangrijke rol spelen. Van dat deel hier een bespreking.

Jongeren met migratieachtergrond voelen zich steeds minder thuis in Nederland

16 december 2016 | 07:57

Door Ewoud Butter

Nederlanders met een migratieachtergrond hebben een steeds hoger opleidingsniveau en presteren veel beter in het onderwijs dan hun ouders deden. Deze betere bagage blijkt geen garantie te geven voor meer succes op de arbeidsmarkt. Daar is de kansenachterstand de afgelopen 15 jaar niet wezenlijk verkleind. Jongeren met een migratieachtergrond voelen zich door het harde maatschappelijke klimaat en discriminatie ervaringen steeds minder thuis in Nederland.
Dat blijkt uit de publicatie Integratie in zicht?, een uitgebreide studie van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Ruim één op de vijf Nederlanders voor het sluiten van moskeeën

20 september 2016 | 08:59

22% van de Nederlanders wil, net als de PVV in haar verkiezingsprogramma, alle moskeeen in Nederland sluiten. Een kleine meerderheid van 55% is tegen het sluiten van moskeeën. Eén op de tien Nederlanders is voor de ongelijke behandeling van moslims.
Het zijn onderbelichte resultaten uit een landelijke peiling die I&O Research, in samenwerking met de Volkskrant uitvoerde.

Uit een ander onderzoek dat Ipsos voor de NOS uitvoerde in het kader van Prinsjesdag blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat de verschillen tussen moslims en niet-moslims de laatste jaren groter zijn geworden. Bijna 70 procent maakt zich zorgen over de kloof tussen deze twee groepen, en 43 procent heeft er zelfs veel zorgen over.

Meer over beide onderzoeken hieronder.

Moslimjongeren doen minder aan het geloof dan hun ouders

19 september 2016 | 22:03

Moslimjongeren brengen de islamitische regels en gebruiken minder in de praktijk. Geloof is voor hen minder belangrijk dan voor hun ouders. Zo draagt een derde van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, dat zelf niet. En bijna een derde van de jongens gaat minder naar de moskee dan hun vader. 23% van de moslimjongeren drinkt gemiddeld vaker alcohol dan hun ouders, 12% van de jongeren vasten minder dan hun ouders met ramadan, 13% van de jongeren eten vaker varkensvlees en een kwart van de jongeren leest minder in de Koran.

Deze resultaten lijken haaks staan op een onderzoek van het SCP uit 2011.

Dit blijkt volgens Trouw ut een grootschalige onderzoek naar de geloofsbeleving van moslimjongeren, uitgevoerd door sociologen van de Universiteit Utrecht.

Discriminatie op arbeidsmarkt is sluimerend gif

18 juni 2015 | 08:25

Wanneer discriminatie niet snoeihard wordt aangepakt, staan we toe dat de etnische onderklasse in sommige buurten steeds groter wordt. Dan staan we toe dat we een samenleving worden waarin je etnische afkomst of je geloof bepalend zijn voor je toekomstkansen, dan staan we toe dat segregatie en polarisatie toenemen, met alle gevolgen van dien. Dan verspreid je een hoeveelheid gif, die je niet meer met leuke gesubsidieerde dialoogbijeenkomsten, buurtborrels of andere goedbedoelde projectjes kunt wegnemen. Dat schrijft Ewoud Butter.

Voor Somalische Nederlanders is doelgroepenbeleid nodig

12 mei 2015 | 08:51

De slechte positie van Somaliërs op de arbeidsmarkt vraagt om een speciaal doelgroepenbeleid. Daarvoor pleiten integratiedeskundigen en Somaliërs vandaag in de Volkskrant.

Nederlanders positiever over homoseksualiteit en transgenders

11 mei 2015 | 09:38

Over het algemeen staan Nederlanders in vergelijking met andere Europese landen relatief positief ten opzichte van lesbiennes, homo's, transgenders relatief positief (8% is negatief). Als het om zichtbare intimiteit tussen twee mensen van dezelfde sekse gaat, zijn Nederlanders minder positief (28% heeft meer moeite met twee hand-in-hand lopende mannen, 35% vindt twee zoenende mannen in het openbaar aanstootgevend).

Vrouwen, 70-minners, hoger- opgeleiden, niet-religieuzen en PvdA/vvd/gl/sp/D66-stemmers zijn relatief positief. Groepen waarin het percentage met een negatieve houding minstens twee keer zo hoog ligt als onder de algemene bevolking zijn 70-plussers, beslist religieuze mensen en mensen die op de ChristenUnie of overige kleine partijen stemmen.

SCP: Nederland kent een ‘zachte’ tweedeling

12 december 2014 | 12:42

De Nederlandse bevolking valt op grond van de hulpbronnen waar mensen over beschikken in zes groepen uiteen. Vier groepen zijn goed af, en daartoe behoort ruim 70% van de bevolking. Twee andere groepen (bijna 30%) hebben minder hulpbronnen. Hierdoor is in Nederland sprake van een ‘zachte’ tweedeling. De etnische tegenstelling is hierbij het meest urgent. Dat valt te lezen in het laatste cluster van het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag is verschenen.

Driekwart van Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft discriminatie ervaren

11 december 2014 | 14:45

Van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft driekwart in het afgelopen jaar ten minste een maal discriminatie ervaren (cijfers 2013). Dit geldt voor twee derde van de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Onderzoek voor de periode 2002-2011 laat zien dat migranten somberder zijn geworden over het maatschappelijk klimaat ten aanzien van migrantengroepen. Binnen migrantengroepen zijn het vooral de hoger opgeleiden en jongeren die somber zijn over het maatschappelijk klimaat in Nederland. Dit staat wel bekend als de integratieparadox.

Dat staat in hoofdstuk 9 Segmentatie langs etnische grenzen, dat vandaag als onderdeel van het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 verschijnt en zich in het bijzonder richt op de positie van de vier grootste niet-westerse migrantengroepen (personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse origine).

Integratie Turkse Nederlanders blijft hoog op de agenda staan

14 november 2014 | 11:59

Het opstappen van de Turks-Nederlandse kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk gisteren uit de PvdA-fractie is het dieptepunt van een week die in het teken stond van het debat over de integratie van Turkse Nederlanders. Het is niet voor het eerst dat dit debat wordt gevoerd. Terugkerende thema’s in dit debat zijn de Turkse trots, de lange arm van Ankara en de gerichtheid op de eigen groep. Bevorderen of belemmeren deze de integratie? Dreigen er parallelle samenlevingen, staten binnen de Nederlandse staat, te ontstaan? Roemer van Oordt en Ewoud Butter plaatsen de huidige discussie in een historische context.

Huwelijksmigratie veel lager dan altijd gedacht

31 oktober 2014 | 08:00

De huwelijksmigratie naar Nederland – inclusief zij die gaan samenwonen – is veel geringer dan altijd werd gesuggereerd, geroepen en gedacht, blijkt uit een rapport van het SCP dat woensdag is gepubliceerd. Jaarlijks zijn het 8.000 ‘importbruiden’ (m/v) en daar zitten bijvoorbeeld ook Duitsers bij.

Sociaal-economische integratie moet terug op politieke agenda

12 maart 2014 | 17:47

Tekst: Roemer van Oordt

Gisteren presenteerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een diepgravende studie naar de arbeidsmarktparticipatie in de afgelopen jaren van recessie onder migranten en vluchtelingen. De onderzoekers schotelen ons trieste cijfers met veel bekende oorzaken voor. Conclusie: de crisis treft deze groepen veel harder dan de rest en dat is lang niet altijd te wijten aan onvoldoende opleiding, motivatie of ervaring. Sterker nog; uit het onderzoek blijkt opnieuw dat bij gelijke kwalificaties ze veel minder kans op een baan maken. Asscher's aangekondigde aanpak van vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt zal dan ook meer moeten brengen dan goedbedoelde, vaak (te) vrijblijvende maatregelen, zoals 'intercedenten-apps-pilots' en diversiteitsbeleid ‘nieuwe stijl’. Werk aan de winkel voor politiek en werkgevers, zou je zeggen.

Bevolking iets positiever over immigratie en moslims

11 december 2013 | 20:50

De Nederlandse bevolking denkt nog steeds negatief over immigratie en moslims. Toch is men, ondanks de economische crisis, hierover positiever gaan denken dan in de periode voor 2008.
Hogeropgeleiden, politiek links georiënteerden en mensen die tevreden zijn, staan positiever tegen immigratie en moslims dan lageropgeleiden, rechts georienteerden en ontevreden mnsen. Dat blijkt uit de Sociale Staat van Nederland, het tweejaarlijkse overzichtsrapport van het SCP.

Grootste toename armoede in niet-westerse huishoudens

03 december 2013 | 08:34

Armoede komt relatief vaak voor in niet-westerse huishoudens. Zij lopen met bijna 29% ruim drie keer zoveel risico op armoede als een gemiddeld huishouden en vier keer zoveel risico als autochtone huishoudens. De kans op armoede is verder het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens en bijstandontvangers. Dat blijkt uit het Armoedesignalement 2013 van het CBS en het SCP.

Het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S liet gisteren bovendien weten dat het aantal ouderen met een onvolledige AOW-uitkering de komende jaren flink zal stijgen, vooral onder Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse Amsterdammers. Een derde van hen maakt bovendien geen gebruik van een regeling om het tekort aan te vullen, de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Vooral religieuzen, PVV-stemmers en Oost-Europeanen hebben moeite met homoseksualiteit

17 mei 2013 | 14:23

Vooral religieuze mensen (kerkgangers en Turken en Marokkanen) en PVV-stemmers hebben moeite met homoseksualiteit. In het algemeen neemt de sociale acceptatie van homoseksualiteit in Nederland nog wel toe. In 2006 stond nog 15% van de Nederlandse bevolking negatief ten opzichte van homoseksualiteit, in 2012 was dat gedaald tot 4%.

Ook in de Scandinavische landen en West-Europese landen zoals België, Duitsland en Frankrijk heeft de meerderheid van de bevolking geen problemen met homoseksualiteit.
Maar in Oost-Europese landen de meerderheid homoseksualiteit juist af. De laatste jaren vlakt de toename van acceptatie in Europa af.

Dit blijkt uit twee SCP-publicaties Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013 en Towards tolerance die gepresenteerd worden tijdens IDAHO, het grootste homo-emancipatiecongres, dat plaats vindt op donderdag 16 en vrijdag 17 mei. De Amsterdamse wethouder Andrée van Es deed op dit congres een oproep aan religieuze leiders om de acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen.

Wat zijn moslims? Een debat

16 januari 2013 | 13:53

Op donderdag 31 januari organiseert het Muslim World-Making research seminar op de VU een debat over het in november verschenen SCP rapport Moslim in Nederland 2012. De publicatie kreeg veel aandacht in de media, met name door de conclusie dat religiositeit onder moslims in Nederland toeneemt.

Integratie blijft voorlopig hoog op politieke agenda

27 december 2012 | 18:09

Vorige week nam minister Asscher twee integratierapporten in ontvangst: Dichter Bij Elkaar? van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Jaarrapport integratie 2012 van het CBS. De rapporten brachten weinig nieuws, maar ze maken wel duidelijk dat er voldoende reden is om te verwachten dat integratie de komende jaren op de politieke agenda zal blijven staan.

Allochtone mystery guests gedicrimineerd in de uitzendbranche

17 december 2012 | 22:50

Niet-westerse jongeren krijgen nog altijd veel minder snel een baan via een uitzendbureau dan autochtone leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit het rapport 'Op achterstand. Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De onderzoekers spreken van een zorgelijke situatie, zeker in het licht van de hoge werkloosheidspercentages onder niet-westerse jongeren.

Nederland heeft migratiecijfers niet op een rijtje

13 maart 2012 | 22:02

Tekst: Flip van Dyke

Bij het SCP klutsen ze begrippen doorelkaar. Dan spreken ze weer over immigranten (alhoewel ze toegeven dat de tweede generatie niet immigreert) en even verder hebben ze het over ‘minority’s', maar in beide gevallen hebben ze het over allochtonen.

SCP: het gaat goed en niet goed met de integratie

10 februari 2012 | 11:43

Bij de integratie van minderheden is gelijktijdig sprake van gunstige en ongunstige ontwikkelingen. Dat blijkt uit het Jaarrapport Integratie dat deze week door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gepubliceerd.

Het rapport, onder redactie van dr. Mérove Gijsberts, dr. Willem Huijnk en dr. Jaco Dagevos, is opgesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), met bijdragen van het CBS, het NIDI en Regioplan Beleidsonderzoek. In het rapport wordt een beeld gegeven van de integratie van niet-westerse migranten. Het gaat dan om thema’s als demografie, onderwijs, werk en inkomen, wonen en wijken, criminaliteit en inburgering. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst, de vier grootste niet-westerse groepen.

7 december: kennisatelier participatie van vluchtelingen

21 november 2011 | 17:31

Veel vluchtelingen zijn goed opgeleid. Hun potentieel is groot, maar hoe boren we dit aan? Uit het SCP-rapport ‘Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten’ bleek eerder dit jaar dat de participatie van vluchtelingen achterblijft bij die van andere Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stelde een relatief hoog werkloosheidspercentage onder vluchtelingen vast. Veel vluchtelingen geven aan dat de gebrekkige bruikbaarheid van hun diploma’s de toegang tot de arbeidsmarkt belemmert. Daarnaast voelen vluchtelingen zich gehinderd door gezondheidsproblemen als gevolg van traumatische ervaringen. Toch voelen veel vluchtelingen zich thuis in Nederland, zijn zij de Nederlandse taal machtig en onderhouden ze goede contacten met andere Nederlanders.

Chinese Nederlanders, van horeca naar hogeschool

25 augustus 2011 | 10:31

In het kader van het 100-jarig verblijf van Chinese migranten in Nederland zijn dit jaar al verschillende publicaties verschenen, waaronder de factsheet Chinezen van ACB Kenniscentrum en het onderzoeksverslag Chinezen in Nederland van Forum. Het Sociaal Cultureel Planbureau presenteerde in augustus een uitgebreid onderzoek getiteld Chinese Nederlanders. Van horeca naar hogeschool.

Dit artikel verschijnt in een serie blogs waarin het nieuws van de afgelopen zomermaanden wordt behandeld.

Boze burgers, rancune en (multicultureel) onbehagen

27 maart 2011 | 09:09

Tekst: Ewoud Butter

De laatste jaren wordt steeds vaker gesproken over multicultureel onbehagen. De burger is boos. In hoeverre is dat nieuws? Is de burger niet altijd al boos geweest? Wordt de boze burger van nu meer gedreven door rancune dan in het verleden? Gaat het om lager opgeleiden versus hoger opgeleiden? In hoeverre is het onbehagen verbonden met de komst van een multiculturele samenleving?

Sinds de moord op Fortuyn wordt er gesproken over de Boze Burger. De populariteit van de PVV geeft ook steeds weer voeding aan de vraag: waarom wordt er op deze partij gekozen?

Deze week verscheen er een rapport van het SCP. Niet het eerste over dit onderwerp. Inmiddels zijn er de afgelopen jaren honderden artikelen en een aantal interessante onderzoeksrapporten over het ongenoegen gepubliceerd.

De stemming in het land is helemaal niet zo negatief

21 maart 2011 | 23:49

De stemming in Nederland over samenleving en politiek is negatief: veel mensen vinden dat het slecht gaat. En wie het zelf niet slecht vindt gaan vindt de stemming negatief omdat anderen het zo slecht vinden gaan. Maar volgens SCP-onderzoekers Paul Dekker en Josje den Ridder is het alarmisme overdreven.

Vluchtelingen in Nederland: werkloos, slechte gezondheid, maar wel veilig

17 februari 2011 | 10:21

- 49% van de Iraanse migranten heeft werk. Dit geldt voor 36% van de Afghaanse, 35% van de Iraakse en 29% van de Somalische migranten. Bij autochtonen is dit 70%.
- Meer dan 90% van de Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten in Nederland voelt zich veilig in Nederland.
- Van de Afghaanse, Iraakse en Iraanse Nederlanders geeft iets minder dan 70% aan dat ze een goede gezondheid hebben. Bij autochtone Nederlanders is dit 83%.
- 41% van de Iraanse migranten heeft een opleiding op hbo/wo-niveau. Dit is hoger dan onder autochtone Nederlanders. Somalische migranten zijn zeer laag opgeleid: 58% heeft ten hoogste basisonderwijs gevolgd.
- Ongeveer driekwart van de Afghaanse, Iraakse en Iraanse migranten geeft aan dat ze niet meer in het land van herkomst willen wonen.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Vluchtelingengroepen in Nederland. Zo meldt het SCP in een persbericht. Hieronder het vervolg van het persbericht.

Meer discriminatie tijdens recessie

08 september 2010 | 15:11

Het verschil in de kansen op een baan tussen autochtonen en migranten is in economisch slechte tijden groter dan in economisch gunstiger tijden. Dit duidt er op dat discriminatie in laagconjunctuur vaker voorkomt. Dat is een van de conclusies uit de Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010, die op 7 september is verschenen. Het rapport is geschreven door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met medewerking van Art.1 en in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook de overheid discrimineert

22 augustus 2010 | 14:29

Niet alleen in het bedrijfsleven, ook bij de overheid blijkt het lastig voor allochtonen een baan te bemachtigen.
Volgens de Discriminatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau komt dit doordat werkgevers, ook bij de overheid, te veel in stereotypen over etnische groepen denken. Een autochtoon met vergelijkbare eigenschappen en diploma's komt veel makkelijker binnen dan een niet-westerse allochtoon, vooral als het zijn of haar eerste baan is.

Homoseksualiteit nog steeds gevoelig onderwerp onder migranten (rapport en bijeenkomst)

25 juni 2010 | 09:23

In 2008 had 9% van de bevolking een negatieve houding tegenover homoseksualiteit, dat is minder dan in 2006, toen had nog 15% van de bevolking moeite met homoseksualiteit. Vooral orthodoxe protestanten en moslims hebben moeite met homo's. De meerderheid van de migranten in Nederland beschouwt openlijke homoseksualiteit als blijk van gebrek aan respect en loyaliteit tegenover de familie.
De middelbare school is geen steeds veilige plek voor homojongeren. Jongeren leggen elkaar strikte gender- en seksuele normen op. De helft van de homojongeren denkt wel eens aan zelfmoord. 9% van de jongens en 16% van de meisjes heeft een zelfmoordpoging gedaan. Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Gewoon anders. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland, die op donderdag 24 juni jl. is verschenen. Het rapport, onder redactie van prof. dr. Saskia Keuzenkamp, is het resultaat van samenwerking tussen het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Universiteit van Amsterdam, University College Maastricht en Movisie.

Gekleurde buurt remt contact van niet-westerse migranten met autochtonen

05 april 2010 | 19:43

35% van de Turkse Nederlanders, 29% van de Marokkaanse Nederlanders, 14% van de Surinaamse Nederlanders en 17% van de Antilliaanse Nederlanders gaat in de vrije tijd nooit om met autochtone Nederlanders. Van de autochtone Nederlanders gaat 52% in de vrije tijd nooit om met niet-westerse migranten. De etnische samenstelling van de buurt beïnvloedt de mate van interetnisch contact. Migranten die in gekleurde buurten wonen hebben minder vaak contact met autochtone Nederlanders dan migranten die in witte wijken wonen. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau in het rapport Maakt de buurt verschil? De relatie tussen de etnische samenstelling van de buurt, interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië