Integratiequiz, deel I: de bevolkingssamenstelling

25 juni 2017 | 09:56

We voeren inmiddels al vele jaren een soms flink gepolariseerd en verhit debat over wat het 'integratievraagstuk' is gaan heten.

Vaak gaat het over beelden en percepties, zelden over feiten. Republiek Allochtonië presenteert de komende tijd met regelmaat een quiz waarmee je je kennis kunt testen.
In deel I vragen over de bevolkingssamenstelling.

Doe de quiz: De eerste 50 deelnemers hadden gemiddeld 4 van de 10 vragen goed. Doe jij het beter? Heb je 8 -10 vragen goed, dan ben je een expert. Bij 6 of 7 goede antwoorden ben je redelijk op de hoogte.

Oproep VluchtelingenWerk: sluit vluchtelingen-integratieakkoord

10 april 2017 | 17:07

Blijvende inzet op integratie is urgenter dan ooit: Investeer in arbeidsparticipatie en versnel het integratieproces. Dat is de dringende oproep van VluchtelingenWerk Nederland aan de formateur van het nieuwe kabinet. “Het nieuwe regeerakkoord moet de ambitie bevatten om een vluchtelingenintegratieakkoord te sluiten tussen overheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties met als doel het aantal vluchtelingen met een betaalde baan minimaal te verdubbelen”, zegt Dorine Manson, bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland.

Alliantie: ’Geef de regie op inburgering aan gemeenten’

28 maart 2017 | 08:16

Onderwijsinstellingen, vluchtelingenorganisaties en gemeenten luiden de noodklok over de tegenvallende resultaten van het inburgeringsbeleid, eerder dit jaar gepubliceerd door de Algemene Rekenkamer, en pleiten voor maatregelen. Zij hebben een pamflet opgesteld waarin ze de nieuwe regeringscoalitie oproepen om gemeenten een regierol te geven bij de begeleiding van inburgeraars. Ook willen zij dat inburgeraars meer mogelijkheden krijgen om scholing en werk te combineren, zodat de kansen op (duurzame) deelname aan de arbeidsmarkt toenemen.

De formatie: de wensenlijstjes op het gebied van immigratie, integratie en discriminatie

27 maart 2017 | 10:58

Door Ewoud Butter

Komende week gaan de onderhandelingen van start over de formatie van een nieuws kabinet. In eerste instantie gaan VVD, CDA en D66 met GroenLinks aan tafel. Als dat niet lukt, komt in een later stadium waarschijnlijk de ChristenUnie in beeld.

Onderwerpen rondom het thema ‘immigratie, integratie en discriminatie zullen een belangrijk onderwerp op de agenda zijn. Hierbij zullen enerzijds VVD en CDA een ‘rechts’ blok vormen. Daartegenover staat een ‘links’ blok van D66 met GroenLinks of ChristenUnie. Een belangrijk verschil met de kabinetsformatie vier jaar geleden is dat het rechtse blok op immigratie en integratieonderwerpen nu een duidelijke meerderheid in de Tweede Kamer heeft.

Jaaroverzicht 2016

02 januari 2017 | 08:39

Door: Ewoud Butter

Het debat over ‘integratie’ en immigratie is de afgelopen jaren weer opgelaaid. Nou ja, debat….van een nuchtere uitwisseling van feiten en meningen is amper sprake. Het debat lijkt soms op sterven na dood. De posities zijn ingenomen. Meningen lijken door toegenomen polarisatie steeds vaker in beton gegoten Er is sprake van een Clash of Perceptions. Het gaat steeds meer om beelden en niet om de feiten die steeds minder belangrijk lijken te worden.

Op Republiek Allochtonië proberen we tegenwicht te bieden met factchecks en achtergrondartikelen. In dit jaaroverzicht de best gelezen achtergrondartikelen, factsheets, opinieartikelen en nieuwsberichten in 2016.

En verder wensen we u uiteraard een heel gelukkig, liefdevol, vrolijk en vrij 2017 toe.

Jongeren met migratieachtergrond voelen zich steeds minder thuis in Nederland

16 december 2016 | 07:57

Door Ewoud Butter

Nederlanders met een migratieachtergrond hebben een steeds hoger opleidingsniveau en presteren veel beter in het onderwijs dan hun ouders deden. Deze betere bagage blijkt geen garantie te geven voor meer succes op de arbeidsmarkt. Daar is de kansenachterstand de afgelopen 15 jaar niet wezenlijk verkleind. Jongeren met een migratieachtergrond voelen zich door het harde maatschappelijke klimaat en discriminatie ervaringen steeds minder thuis in Nederland.
Dat blijkt uit de publicatie Integratie in zicht?, een uitgebreide studie van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Toespraak Ewoud Butter bij ontvangst van de Clara Meijer-Wichmann Penning 2016

11 december 2016 | 13:12

Op zaterdagmiddag 10 december 2016 had ik de geweldige eer als hoofdredacteur en oprichter van Republiek Allochtonië de Clara Meijer-Wichmann Penning te mogen ontvangen.

Deze jaarlijkse penning werd mij door de Liga voor de Rechten van de Mens & Stichting J’accuse onder andere toegekend, omdat ik volgens deze organisaties "als oprichter en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië, samen met Roemer van Oordt, al jarenlang een bijzonder weblog onderhoudt met genuanceerde berichtgeving over de positie van migranten vluchtelingen en andere minderheden."

Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitreiking hield professor en oud minister Ernst Hirsch Ballin een mooi verhaal over mensenrechten. De uitreiking vond plaats in de Amsterdamse Vondelkerk.
Hieronder de tekst van mijn speech over mensenrechten en het debat dat in mijn ogen te veel 'geïslamiseerd' is en een Clash of Perceptions is geworden.

De zoektocht naar een meerderheidscultuur is zinloos

08 december 2016 | 15:27

In een artikel, met als titel ‘Meerderheidscultuur verdient ook alle steun’, van de hoogleraar sociologie Ruud Koopmans in de Volkskrant (3 december) kwam de term ‘meerderheidscultuur’ weer eens ter sprake.

Dick Mantel reageert.

Gaat het goed met de integratie? De cijfers van het CBS

23 november 2016 | 09:40

Maandag publiceerde het CBS het Jaarrapport Integratie 2016. Het rapport bevatte niet heel veel nieuws voor mensen die de eerdere rapporten ook lazen.

Toch zijn de actuele gegevens van het CBS en het SCP altijd een stuk feitelijker dan het gezwets van opiniemakers in praatprogramma's.

Wat staat er in de (concept) verkiezingsprogramma's over immigratie, integratie en discriminatie?

23 november 2016 | 09:33

Welke standpunten nemen de politieke partijen in hun (concept-) verkiezingsprogramma's in over vluchtelingen, integratie, discriminatie en radicalisering? Of over het kinderpardon, etnisch profileren, bed-bad-brood en een boerkaverbod?

Cultuur is om van te genieten, niet om misbruik van te maken

08 november 2016 | 09:16

"Het is een teken van zwakte als we ‘onze waarden en normen’, ‘onze verworvenheden’, gebruiken om groepen buiten te sluiten. (..) Verplichte assimilatie is onwenselijk, sterker nog: onmogelijk. Dit betekent absoluut niet het prijs geven van principes die heilig voor ons zijn."

Dat stelt Dick Mantel in onderstaand stuk, waarin hij onder andere nader in gaat op het gebruik van het begrip cultuur en enkele fabels benoemt die volgens hem de wereld uit moeten.

Mevrouw Schippers, neem bij een Vrijheidscoalitie niet cultuur, maar mensenrechten als referentiepunt

22 september 2016 | 11:41

Het culturaliseren van debatten over vrijheid en integratie werkt averechts. In plaats ‘de Nederlandse cultuur’ of ‘onze manier van leven’, kunnen we beter onze grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als referentiepunt gebruiken. Dat stelt Ewoud Butter in een open brief aan minister Edith Schippers.

Overzicht lopend en afgerond onderzoek integratie, islam, discriminatie, migratie en diversiteit

30 augustus 2016 | 08:48

Behalve op Republiek Allochtonië verschijnen er ook op andere sites met grote regelmaat artikelen over onderzoek naar vraagstukken op de terreinen integratie, islam, diversiteit, migratie en discriminatie.

Hieronder links naar de Rotterdamse Kennisbank Diversiteit en Emancipatie met meer dan 42.000 titels, de uitgebreide inventarisaties van lopend en afgerond onderzoek die Erik van den Bergh geregeld maakt, de website vijfeeuwenmigratie en een overzicht van lopend onderzoek naar de islam van de website polderislam.

Talent jonge vluchtelingen blijft te vaak onbenut

23 juni 2016 | 10:08

Jonge vluchtelingen succesvol door laten stromen op de arbeidsmarkt is een urgente taak voor gemeenten nu veel Syrische en Eritrese jongeren een (tijdelijke) verblijfstatus hebben gekregen. Vanwege onder meer grote niveauverschillen tussen de jongeren en gebrek aan begeleiding, wordt er nu nog te weinig talent benut en werken veel vluchtelingen uiteindelijk onder hun niveau. Dat blijkt uit een verkennende studie van het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd in opdracht van Movisie.

Kamer: Buitenlandse geldkraan voor moskee moet dicht

01 juni 2016 | 14:50

Door: Roemer van Oordt

Gisteren nam de Tweede Kamer twee moties aan die raken aan de financiële huishouding van moskeeën en andere gebedshuizen. De Kamer vindt het zorgwekkend dat sommige religieuze instellingen in Nederland ‘financiële steun verkrijgen van dubieuze regimes, personen of instellingen uit het buitenland’ De AIVD heeft aanwijzingen dat de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën in Nederland groeit.

De feiten over ‘allochtonen’, huwelijk en segregatie

19 mei 2016 | 20:14

Tekst: Sander Philipse

Je kan tegenwoordig geen dag TV meer kijken zonder dat iemand weer een nieuwe manier verzint om over moslims te zeuren. Gisteren was het de beurt aan journalist Wierd Duk, die bij Pauw op tafel gooide dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders weinig met witte Nederlanders trouwen, want islam. Duk maakt hier een probleem van ‘de islam’ van, maar maakt geen moment een helder onderscheid tussen afkomst en religie.

De Kamervraag is verworden tot een pr instrument

21 april 2016 | 11:32

Tekst: Ewoud Butter

Kamervragen waren oorspronkelijk bedoeld om informatie in te winnen, maar het instrument wordt nu door parlementariërs vooral gebruikt om een statement te maken of om aandacht te vragen. Dat is verspilling van belastinggeld.

Schijtziek van 'integratie' en 'tolerantie'

06 april 2016 | 19:43

"Ik eis een nieuwe definitie van het Nederlanderschap waar ik ook een onderdeel van ben. (..) Een Nederlanderschap met geherdefinieerde normen en waarden waar alle kleurrijke Nederlanders een onderdeel van zijn en niet worden uitgesloten." Dat schrijft Cemil Yilmaz.

De omstreden vluchteling

06 april 2016 | 13:38

Tekst: Hans Boutellier

De huidige stroom omstreden vluchtelingen draagt bij aan een groeiend besef dat de bevolkingssamenstelling van Nederland niet alleen definitief is veranderd, maar dat ook zal blijven doen. Gezien de groeiende diversiteit worden de kwaliteit en continuïteit van de instituties, oftewel hoe we Nederland organiseren, de inzet van beleid. En dat gaat niet zonder slag of stoot.

David Pinto: Er zou een taboe moeten rusten op de discussie over de islam

01 februari 2016 | 09:11

“We moeten ophouden met discussiëren over de islam. Dat is een volstrekt onzinnige discussie, die niet leidt tot een discussie over problemen, maar tot eindeloze tekstexeges. Er zou een taboe moeten rusten op de discussie over de islam. Wanneer je krampachtig de islam basht of verdedigt, kom je geen klap verder”. Dat stelt David Pinto in een interview.

Positie van Somalisch Nederlandse jongeren is bijzonder kwetsbaar

18 januari 2016 | 20:40

De positie van Somalisch-Nederlandse jongeren is in vergelijking met andere jongeren van niet-westerse herkomst zwak. De werkloosheid onder deze groep is hoog (33% tegenover bijvoorbeeld de 10% onder Marokkaanse Nederlanders). Ook is er sprake van een relatief laag opleidingsniveau en veel schooluitval. De jongeren voelen zich niet altijd thuis in Nederland, onder andere vanwege cultuurverschillen en ervaren uitsluiting. Een deel van de jongeren is extra kwetsbaar omdat ze zijn opgegroeid in Somalië waar anarchie, oorlog en geweld aan de orde van de dag zijn.

Deze risicofactoren, die gezamenlijk een voedingsbodem voor radicalisering kunnen zijn, komen bij Somalische Nederlandse jongeren vaker voor dan bij jongeren van andere herkomstgroepen. Dit blijkt uit een verkenning van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Jaaroverzicht 2015: de meest gelezen factchecks, nieuwsberichten en opinieartikelen

03 januari 2016 | 23:47

De redactie van Republiek Allochtonië wenst u een vrolijk, gezond, vredig, liefdevol en vrij 2016 toe!

We blikken nog één keer terug op 2015. Waar ging het politieke en maatschappelijke debat over, wat waren de hypes en welke stukken werden het meest gelezen?

Het antwoord op deze vraag geven we aan de hand van de artikelen die in 2015 het meest gelezen werden.

Speech van Lodewijk Asscher in reactie op SCP-rapport Werelden van Verschil

16 december 2015 | 20:27

"Ik heb de Forumcijfers destijds zeer verontrustend genoemd en heb gezegd dat ik het beeld niet herken en om aanvullend onderzoek gevraagd. Ik ben in gesprek gegaan met mensen en groepen die boos waren en zich zorgen maakten over de weerslag van het Motivaction onderzoek. Die gesprekken hebben me geraakt.
(..) Ik baal dat het wederzijds wantrouwen in Nederland er door is versterkt.
En ik baal ervan dat ik daarin een rol heb gespeeld. Het was heel naar om te merken dat ik plotseling door sommige mensen met wie ik al jaren nauw had samengewerkt, niet meer vertrouwd werd."

Deze woorden sprak minister Lodewijk Asscher vandaag bij de presentatie van zijn rapport Werelden van Verschil. Hij zei ook: "Het is tijd om stelling te nemen. Kiezers van Wilders verdienen het dat hun zorgen serieus genomen worden in plaats van geexploiteerd. Inwoners van Nederland verdienen dat de Nederlandse droom hersteld wordt. Jongeren verdienen een duidelijke keuze: tegen het alledaags racisme, tegen de moslimhaat, voor een land van vrije individuen, voor een land van nieuwsgierigen. Met respect voor de ander."

Hieronder zijn volledige speech.

Turkse en Marokkaanse Nederlanders hebben even weinig begrip voor jihadgangers als autochtone Nederlanders

16 december 2015 | 17:07

In tegenstelling tot wat Motivaction ruim een jaar geleden concludeerde, denken Turkse en Marokkaanse jongeren hetzelfde over IS-gangers als autochtone jongeren. Ongeveer 2% van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft veel begrip voor jongeren die voor IS gaan vechten. Onder autochtone jongeren is deze groep even groot: 2%. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerd SCP-rapport Werelden van Verschil. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf zich geen onderdeel voelen van de Nederlandse samenleving.

Minister Asscher vindt het 'triest' dat de Motivaction-rapportage zo'n impact heeft gehad en baalt van de rol die hij hier zelf bij heeft gespeeld.

Stigmatiseren van Eritrese gemeenschap werkt contraproductief

09 december 2015 | 10:25

Er zijn veel uitdagingen binnen de Eritrese gemeenschap, net zoals bij velen migrantengroepen, maar wanneer je beweert dat het ernstiger is dan bij andere migrantengroepen en dat het simpelweg te wijten zou zijn aan hun te sterke binding met hun roots dan is het te kort door de bocht en heb je de complexiteit van integratie toch echt niet begrepen. Dat schrijft Meseret Bahlbi.

Die joods-christelijke samenleving bestaat al lang niet meer

07 december 2015 | 15:12

"Of Wilders en anderen het nu leuk vinden of niet: moslims zijn hier en zullen hier blijven. Ze zullen een minderheid vormen, maar wel een onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse samenleving worden en hun invloed op de Nederlandse cultuur gaan hebben. Dat geldt niet alleen voor moslims, maar voor alle religieuze en etnische groepen die de afgelopen decennia in Nederland zijn komen wonen en hier inmiddels al enkele generaties wonen."

Dat schrijft Ewoud Butter.

Door een ander bestempeld worden als Marokkaan of moslim is een vorm van uitsluiting

04 december 2015 | 12:57

Dat een ander je bestempelt als Marokkaan doet óók pijn als je jezelf Marokkaan noemt. Er is een waaier aan redenen waarom hoger opgeleide Marokkaanse Nederlanders zich (soms) als ‘Marokkaan’ identificeren, maar dit gaat voor henzelf bijna altijd als vanzelfsprekend samen met het feit dat ze ‘uiteraard’ ook Nederlander zijn. En dan doet het pijn als dat door een ander ontkend wordt. Door een ander bestempeld worden als Marokkaan of moslim is in Nederland een vorm van uitsluiting.

Dat stelde Marieke Slootman in de speech die ze hield nadat ze op 26 november de prijs had gekregen voor het beste sociologische proefschrift van 2013 en 2014. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV). Slootman ontving de prijs voor haar proefschrift Dutch Soulmates - Reinvention of ethnic identification among higher educated second generation Moroccan and Turkish. Daarin onderzoekt ze hoe maatschappelijk succesvolle, opwaarts mobiele Marokkaanse en Turkse Nederlanders hun etnische identiteit ‘heruitvinden’. ‘Het is een knap opgezet onderzoek, soepel uitgevoerd, subtiel geïnterpreteerd, uitmondend in evenwichtige conclusies en met liefde opgeschreven,’ aldus de jury. Hieronder haar speech.

Assimilatie is een machtsbegrip en drukt een hiërarchische relatie uit

22 oktober 2015 | 15:39

Tekst: Sinan Çankaya

De Correspondent wil meer diversiteit. Woensdag plaatsten ze een voorpublicatie van het pamflet van Zihni Ozdil (Nederland mijn vaderland) op de site. Als dat een voorbode is van die diversiteit...

Lodewijk Asscher: Waarom ik vind dat Piet moet veranderen en het toch niet wil opleggen

29 augustus 2015 | 10:55

Tekst: Lodewijk Asscher

De afgelopen dagen was zwarte Piet alweer volop in het nieuws. Gisteren verscheen het rapport van de VN mensenrechtencommissie waarin het ging over het Nederlandse beleid ten aanzien van racisme en discriminatie en ook over Piet. De boodschap: Piet moet veranderen, overheid wees actief en probeer op zijn minst de stereotiepe kenmerken van Piet die als verwijzing naar slavernij kunnen worden opgevat uit te bannen. Opnieuw lopen de emoties hoog op.

Diversiteit en ons zelfvertrouwen

22 juni 2015 | 22:11

Tekst: Dick Mantel

Ook in dit artikel valt niet te ontkomen aan de weerzinwekkende ‘wij/zij’ terminologie. Met excuses. ‘Wij’ (‘we’) staat weer voor de ‘oorspronkelijke Nederlanders’: beide ouders in Nederland geboren en niet tenminste één grootouder die in het buitenland geboren is (want dan ben je derde generatie allochtoon, alleen al het opschrijven is moeilijk).

Als Marokkaan een Nederlander worden? Dat kan niet

24 mei 2015 | 09:31

Tekst: Hasna el Maroudi

Mijn achternaam is me erg dierbaar. Niet vanwege een of ander feministisch statement als ‘met-deze-naam-ben-ik-geboren-dus-met-deze-naam-ga-ik-dood’, maar omdat het zo’n beetje het enige is dat me verbindt met mijn familie in Marokko en mijn familiegeschiedenis. Vroeger gingen we er zes weken per jaar op vakantie – en hoewel dat lang klinkt, was het nooit lang genoeg om het land en de mensen écht goed te leren kennen. Me onderdompelen in de cultuur en integreren met de bevolking, is daarom nooit goed gelukt. In Marokko ben ik nog altijd de vreemdeling, maar dankzij mijn achternaam voel ik me toch nog verbonden met het land.

Ruim tweederde van gemeenten heeft problemen met EU-migranten

16 mei 2015 | 13:01

Ongeveer 70 procent van de Nederlandse gemeenten heeft problemen met EU-migranten, arbeidsmigranten uit alle delen van de Europese Unie. De gemeenten ervaren knelpunten op het gebied van huisvesting, de taal, criminaliteit, onderwijs en zorg. Zo zijn er te weinig woningen en is deze groep migranten niet verplicht de taal te leren.

Voor de eu-migranten bestaat amper beleid, omdat de kennis ontbreekt. Dat is de conclusie van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), dat een grote enquête onder gemeenten hield.

Open de grenzen. Restrictief vreemdelingenbeleid heeft averechts effect.

15 mei 2015 | 09:18

Kijken we naar eerdere ervaringen met massale migraties, dan blijken open grenzen veel beter te werken dan een restrictief vreemdelingenbeleid.

Dat stelt hoogleraar Leo Lucassen, gespecialiseerd in de geschiedenis van migratie en integratie.

Dromen over een Nieuw Nederland

14 mei 2015 | 13:25

Wanneer we willen bereiken dat dat alle burgers in dit land trots zijn op Nederland en op hun Nederlanderschap is het van belang dat een inclusieve en toekomstgerichte visie op solidariteit en sociale cohesie wordt ontwikkeld. Een visie die uitdraagt dat we allemaal Nederlandse burgers zijn, ongeacht de oorspronkelijke etnische achtergrond van mensen. Daarvoor pleit Jurriaan Omlo in onderstaand artikel.

Voor Somalische Nederlanders is doelgroepenbeleid nodig

12 mei 2015 | 08:51

De slechte positie van Somaliërs op de arbeidsmarkt vraagt om een speciaal doelgroepenbeleid. Daarvoor pleiten integratiedeskundigen en Somaliërs vandaag in de Volkskrant.

Hoger opgeleiden zijn uitstekend in staat de nadelen van de multiculturele samenleving op veilige afstand te houden

05 april 2015 | 11:06

"Het pregnantste voorbeeld van het morele superioriteitsgevoel van de intelligentsia is aan de orde bij het integratie- en migratievraagstuk. Dat veel mensen met lage inkomens niet zitten te wachten op de instroom van nieuwkomers is niet verwonderlijk. De nieuwe immigranten uit Oost-Europa en vanuit de brandhaarden in de wereld concurreren met de middelbaar tot laaggeschoolde mensen om banen, betaalbare woningen en goede scholen voor de kinderen." Dat schrijft Luc Holleman.

Over ‘Nederland Gidsland’ hebben we het al lang niet meer

02 april 2015 | 07:52

Tekst: Ewoud Butter

Als het aan Halbe Zijlstra ligt, spelen mensenrechten nog maar amper een rol in het Nederlands buitenlands beleid. In de praktijk werken we echter al samen met tal van landen waar de mensenrechten fors worden geschonden.
De 'westerse waarden' die zo worden benadrukt bij het integratiebeleid, wijken voor economische belangen bij ons buitenlandbeleid.

CBS heeft achterhaald idee van integratie

28 februari 2015 | 23:07

Eind vorig jaar publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het Jaarrapport Integratie 2014. De toon: ‘Integratie verloopt moeizaam’. Maar de opvatting van het CBS over integratie is achterhaald. Het wordt gepresenteerd als een eenzijdig proces van assimilatie, vindt Gregor Walz.

Gedraag je als 'ons' en je mag erbij horen

01 december 2014 | 15:23

Tekst: Sinan Çankaya

Wat een saamhorigheid. Ik heb me in tijden niet zo Turks gevoeld. Doorgaans voel ik me noch Turks, noch Nederlands. Het meest identificeer ik me nog met mijn Marokkaans Nederlandse slager om de hoek die ook last heeft van het zwerfvuil in onze wijk. De laatste keer dat ik uit volle borst Türkiye schreeuwde was in 2002, het Wereldkampioenschap voetbal in Japan en Zuid-Korea waar het Turkse elftal derde werd. Daarna was het Turkse elftal huilen met de pet op. Ik kijk niet meer, dus schreeuw niet meer.

Hoe gaat het met de Nieuwe Nederlanders?

27 november 2014 | 17:55

De socio-economische situatie van allochtonen wordt vaak vergeleken met autochtonen. Dit zegt echter niet altijd iets. Iedere bevolkingsgroep in Nederland heeft een ander startpunt, andere bagage en andere redenen om in Nederland te wonen. Het is interessant om te kijken binnen de groep zelf, dus in vergelijking met andere Nieuwe Nederlanders. Hoe doet de tweede generatie niet-westerse immigranten het? Hoe gaat het met vluchtelingen in Nederland? En is er een groot verschil met de mensen van de nieuwe EU landen?

Volgens het Jaarrapport Integratie 2014 van het CBS doet de tweede generatie Marokkanen en Turken het beter dan de eerste generatie. Van de vluchtelingen hebben de Iraniërs de beste socio-economische positie en de arbeidsdeelname van Polen is erg hoog.

Dat ding van Motivaction is niet eens fout

18 november 2014 | 14:13

Tekst: Orhan Agirdag

Wanneer natuurkundige Wolfgang Pauli naar zijn mening werd gevraagd over een paper dat zeer vaag was en heel wat methodologische tekortkomingen had, was zijn fameuze repliek hierop: ‘Das ist nicht einmal falsch’ (Dat is niet eens fout). Want alle onderzoeken kunnen fouten bevatten. Het ‘ding’ dat voorgesteld is door marketingbureau Motivaction is inderdaad niet eens fout. Ik spreek hier bewust over het ‘ding’, want hoe noem je iets dat 80% procent van de Turkse Nederlanders als ISIS-fanaten voorstelt? Zeker geen onderzoek, en al zeker geen wetenschappelijk verantwoorde studie. Dat het ding toch uitvoerig behandeld wordt door de Nederlandse media, wijst uit hoe data-ongeletterd we zijn.

Beschouw Turkse islamitische organisaties niet als probleem, maar als bondgenoten!

18 november 2014 | 14:00

Afgelopen vrijdag reageerde Thijl Sunier in een artikel op dit blog van redacteuren Ewoud Butter en Roemer van Oordt niet blij te zijn met de manier waarop minister Asscher in zijn brief aan de Kamer inhoud gaf aan de bevindingen uit het onderzoeksrapport dat hij samen met Nico Landman schreef over Turkse islamitische organisaties in Nederland. Gisteren gaven beide onderzoekers in onderstaand opiniestuk in NRC Handelsblad nogmaals glashelder aan zich daar niet in te kunnen vinden.

Integratie Turkse Nederlanders blijft hoog op de agenda staan

14 november 2014 | 11:59

Het opstappen van de Turks-Nederlandse kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk gisteren uit de PvdA-fractie is het dieptepunt van een week die in het teken stond van het debat over de integratie van Turkse Nederlanders. Het is niet voor het eerst dat dit debat wordt gevoerd. Terugkerende thema’s in dit debat zijn de Turkse trots, de lange arm van Ankara en de gerichtheid op de eigen groep. Bevorderen of belemmeren deze de integratie? Dreigen er parallelle samenlevingen, staten binnen de Nederlandse staat, te ontstaan? Roemer van Oordt en Ewoud Butter plaatsen de huidige discussie in een historische context.

Etnische websites van waarde voor jongeren

06 oktober 2014 | 09:06

Waarom bezoeken jongeren etnische websites? Omdat die voorzien in etnisch-specifieke behoeften. Deze behoeften liggen op het vlak van taal, godsdienst, geschiedenis, zeden en gewoonten, en culturele symbolen. De reikwijdte van de websites is niet beperkt tot Nederland, maar omvat ook de landen van herkomst. Via de etnische websites maken de jongeren zodoende deel uit van een wijdere virtuele etnische en transnationale gemeenschap.

Tot deze conclusie komt Jaswina Bihari-Elahi in haar proefschrift “Etnische websites, behoeften en netwerken.

Voor kinderen met Turkse en Marokkaanse achtergrond is Nederland het belangrijkste referentiekader

23 september 2014 | 08:12

Soms zou je wensen dat de verdediging van een promotieonderzoek niet in een academische setting maar in de Tweede Kamer plaatsvindt. Dat politici uit een neutrale bron te horen krijgen dat hun denken en handelen niet in de pas lopen met de realiteit. Het recente proefschrift Speaking of Home. Home and identity in the multivoiced narratives of descendants of Moroccan en Turkish migrants in the Netherlands van de Groningse godsdienstwetenschapper Femke Stock zou daar prima geschikt voor zijn geweest.

Meer rekenschap geven van de ‘morele Leitkultur’?

01 september 2014 | 20:40

Door: Dick Mantel

Integratie is nog steeds een hot item. Ook in de column in de Volkskrant van 25 augustus 2014 geschreven door René Cuperus, cultuurhistoricus en wetenschappelijk medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, speelt de integratie weer een belangrijke rol. Hij komt ook met het begrip ‘morele Leitkultur’. Een benaming die, mij althans, al bijna de zin ontneemt erover te discussiëren.

Cuperus schrijft in zijn column: ‘De integratie zal ermee gediend zijn als moslim-migranten zich meer rekenschap geven van de morele Leitkultur van naoorlogs Europa’.

Er zijn maar twee oplossingen voor deze crisis: diversiteit en integratie


22 augustus 2014 | 08:26

Tekst: Bart Top

Als het aan Geert Wilders en de islamitische Partij van de Eenheid ligt, ontbrandt op 20 september de strijd om de Transvaalbuurt. Wie heeft het voor het zeggen: de islamisten of de ‘echte’ Nederlander. Hopelijk komt het niet zo ver, maar het laat wel zien hoeveel de brandhaarden in de wereld met binnenlandse kwesties te maken hebben. Maar waarom grijpt het allemaal zo in elkaar, op dit moment? In dit essay een poging tot duiding.

Onderdrukking van minderheidsculturen leidt niet tot integratie, wel tot ongelukkige mensen

30 januari 2014 | 14:10

Of het nu gaat om Turkse jongeren in Nederland, of Roma in Bulgarije, de mate waarin ze zich identificeren met hun etnische achtergrond beïnvloedt in belangrijke mate hun geluk. Dat blijkt uit het internationale onderzoek van Radosveta Dimitrova naar identiteit en welbevinden van etnische minderheden in Europa. Onderdrukking van minderheidsculturen leidt niet tot integratie, wel tot ongelukkige mensen.

Overzicht van onderzoek naar integratievraagstukken

14 januari 2014 | 08:57

In het integratiedebat gaat het vaak over beelden en zelden over feiten. Republiek Allochtonië zet voor u de harde en minder harde feiten, meestal gebaseerd op (wetenschappelijk) onderzoek, op een rij.

In de 'databank onderzoek integratie' vindt u links naar artikelen over onderzoek of artikelen en factsheets die zijn gebaseerd op onderzoek.

Het overzicht is geactualiseerd. U vindt artikelen die sinds 2011 zijn verschenen op Republiek Allochtonië. De lijst is, met dank aan verschillende inzenders, met name Erik van den Bergh van het UAF, aangevuld met artikelen die elders zijn verschenen.

Jonge Chinezen komen voor zichzelf op

18 december 2013 | 23:06

Sinds Gordon's Chinezengrappen in Holland's Got Talent borrelt er iets in de Chinese gemeenschap in Nederland. Na decennialange stereotypering, ridiculisering en grappen over hun etniciteit zijn de jongere Chinezen het zat. Wat de oudere en van oudsher bescheiden eerste generatie pikte, laten de in Nederland opgegroeide Chinese generaties niet over hun kant gaan.

Verslaggever Waldy van Geenen van het AT5-programma Wereldstad ging in gesprek met Irene Xu en Hong Tong Wu, twee mondige jonge Chinese Nederlanders.

Bevolking iets positiever over immigratie en moslims

11 december 2013 | 20:50

De Nederlandse bevolking denkt nog steeds negatief over immigratie en moslims. Toch is men, ondanks de economische crisis, hierover positiever gaan denken dan in de periode voor 2008.
Hogeropgeleiden, politiek links georiënteerden en mensen die tevreden zijn, staan positiever tegen immigratie en moslims dan lageropgeleiden, rechts georienteerden en ontevreden mnsen. Dat blijkt uit de Sociale Staat van Nederland, het tweejaarlijkse overzichtsrapport van het SCP.

Bijna niemand in de EU vertrouwt Roemenen of Bulgaren. En we weten waarom.

11 december 2013 | 08:23

Tekst: Tom van der Meer

Nederlanders hebben het niet zo op Roemenen en Bulgaren.Verschillende steden zien ze voorlopig liever nog niet komen. Het wantrouwen is groot.

Wederzijds vertrouwen tussen de vele volken in de EU lijkt noodzakelijk voor een stabiel Europa, maar dat betekent niet dat dit vanzelfsprekend is. Waar komt dit vertrouwen vandaan? En wie worden er wel en niet vertrouwd?

Ella Vogelaar vindt Pechtold de beste politicus

02 december 2013 | 09:39

Alexander Pechtold is volgens voormalig minister Ella Vogelaar de beste politicus van dit moment, omdat hij één van de weinigen is die stevig stelling tegen Wilders heeft genomen. Ze vindt haar eigen partij, de PvdA te krampachtig in het debat staan. Ella Vogelaar vindt dat veel politici te angstig zijn om stelling te nemen tegen Wilders. Een goede politicus huilt volgens haar niet mee met de islamofobie van Wilders, maar neemt stelling en benoemt nuance.

Zihni Özdil: 'Integratiedebat opschudden is trekken aan een dood paard'

03 november 2013 | 11:22

Zihni Özdil stopt zijn strijd tegen de ruimtelijke en mentale segregatie van Nederland. Hij is de haat en nijd beu en trekt de conclusie dat het netto resultaat van zijn poging het maatschappelijke debat over 'integratie' in de afgelopen jaren op te schudden, trekken aan een dood paard is.

Hij heeft goed 'nieuws' voor de Turkse Nederlanders die het land van hun opa blijven verheerlijken en voor de 'rot-op-naar-je-eigen-land' roepende Nederlanders: alle Turkse Nederlanders zijn met terugwerkende kracht illegaal in Nederland.

Hieronder de tekst van Zihni Özdil.

Het wil maar niet vlotten met de islamisering van Amsterdam

27 oktober 2013 | 09:43

Tekst: Ewoud Butter

Frits Bolkestein voorspelde in 2005 in het programma Buitenhof dat in 2015 een meerderheid van de Amsterdammers moslim zou zijn.

Inmiddels zijn we acht jaar verder en kunnen we kijken hoe hard het nu gaat met de islamisering van Amsterdam. Het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S schrijft hierover in de Staat van de Stad VII: "Van alle Amsterdammers voelt 13% zich [in 2012, red] verbonden met de islam, 7% met het katholicisme, 4% met het christendom in het algemeen en 2% met het protestantisme. Van alle Amsterdammers is 62% niet gelovig."

Doorgeschoten focus op cultuur en religie werkt segregatief

27 oktober 2013 | 08:38

Tekst: Roemer van Oordt

In maatschappelijke discussies waar al dan niet terecht ingewikkelde migratie- en integratievraagstukken aan de orde komen, koerst de politiek van dit moment steeds vaker op simplistische oneliners van cultuur- en (vooral) religietotalitairisten. Dat zal fnuikend blijken te zijn voor de participatie van een flink deel van latere generaties migranten. Bovendien schaadt het de sociale samenhang en stabiliteit in onze samenleving. Wat minder islam in het debat kan sowieso geen kwaad.

Lodewijk Asscher en de kernwaarden

26 oktober 2013 | 16:24

tekst: Bart Voorzanger

Onlangs sprak Lodewijk Asscher, de minister van sociale zaken en werkgelegenheid, met zijn kamercommissie over integratievraagstukken. De minister stond pal voor de ‘kernwaarden’ van onze samenleving en dat siert hem. Maar hij probeert ze te beschermen door ze dwingend aan anderen op te leggen. En dat is nu net wat die waarden níet toestaan. Het paradoxale effect van zijn aanpak is dat de heer Asscher zo een grotere bedreiging van de Nederlandse kernwaarden wordt dan de mensen op wie zijn beleid gericht is. Een toelichting aan de hand van citaten.

Politiek-culturele integratie moet uitgangspunt nieuw beleid zijn

18 oktober 2013 | 07:41

De integratie van migrantengroepen is niet louter meer een uitdaging voor de verzorgingsstaat, maar voor de rechtstaat zelf. Uitgangspunt voor een nieuw beleid zou moeten zijn politiek-culturele integratie, met universele waarden van vrijheid, democratie, non-discriminatie en gelijkheid als vertrek- en eindpunt zijn. De rechtstaat moet garant blijven staan voor sociale stabiliteit en moet van toepassing zijn op iedereen; niet alleen tot aan de voordeur maar in sommige gevallen ook daarachter! Lokale en landelijke overheden zouden hun contacten met liberale krachten binnen de migrantengemeenschappen opnieuw moeten aanhalen en versterken. Dat stelt Halim El Madkouri.

Politici vinden het lastig herinnerd te worden aan de feiten

27 september 2013 | 13:52

Sinds de eeuwwisseling is het integratiebeleid sterk gepolitiseerd. Politici vinden het soms lastig te worden herinnerd aan de feiten. Beleidsmaatregelen op integratiegebied krijgen ook steeds meer een symbolisch karakter. De kloof tussen onderzoek en beleid is navenant gegroeid. Dit is echter wel de veelzijdigheid en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek naar migratie en integratie ten goede gekomen, zo betoogt Entzinger vandaag in zijn afscheidscollege. Allochtonen kunnen we volgens Entzinger niet voor eeuwig als allochtonen blijven zien. Men moet inzien dat grenzen tussen groepen op den duur verschuiven, vervagen of zelfs verdwijnen. “Was inburgering ooit bedoeld om de integratie te faciliteren, nu lijkt het meer een instrument om de immigratie af te remmen en om assimilatie af te dwingen”, zo stelt de hoogleraar.

‘Een Marokkaan in de kost’

25 september 2013 | 07:57

Nederland in de jaren ‘70 en ‘80 door de ogen van Marokkaanse gastarbeiders.
Hoe zag hun dagelijkse leven eruit en hoe zagen zij Nederland?

Op 4 oktober 2013 organiseren Emcemo en Stichting Argan de bijeenkomst `Een Marokkaan in de kost’.
Tijdens deze bijeenkomst kijken voormalige gastarbeiders terug op hun leven. Kleurrijke verhalen van kleurrijke mensen die hun leven opbouwden in Holland. Mannen en vrouwen die ons meenemen naar de jaren ‘70 en ’80 en de tijdsgeest in Nederland.

Het nieuws en de hypes van de afgelopen weken

13 augustus 2013 | 10:55

We zijn er weer en speciaal voor u hebben we een selectie gemaakt van het nieuws, de hypes en de interessantste opiniestukken van de voorbije weken.

Niet multicultureel maar superdivers!

10 juni 2013 | 17:43

Bij zowel critici als aanhangers leidde het multiculturalisme tot een eenzijdige focus op cultuur. En ook na het failliet van het multiculturalisme bleef cultuur centraal staan: immigranten moesten afstand doen van hun cultuur, autochtone Nederlanders werden verplicht tot een duidelijker verhaal over hun eigen cultuur. Deze culturalisering van de integratieproblematiek is een heilloze weg gebleken. Het wordt hoog tijd om de tweedeling allochtoon versus autochtoon te vervangen door een denken in termen van superdiversiteit.

Dat stelt Baukje Prins, lector aan de Haagse Hogeschool in onderstaand essay.

Superdiversiteit en convivialiteit

21 april 2013 | 18:07

Tekst: Jan Blommaert

Hoe kan een etnisch diverse buurt als oud-Berchem, een wijk met een grote concentratie van reële en potentiele problemen, toch ‘leefbaar’ zijn?
Hoogleraar Jan Blommaert (verbonden aan o.a. de universiteiten van Tilburg en Gent), tevens bewoner van oud-Berchem, onderzocht deze vraag waarbij hij gebruik maakte van het nieuwe paradigma van superdiversiteit.

Superdiversiteit. Een nieuwe visie op integratie

15 april 2013 | 22:00

Tekst: Maurice Crul

Minister Lodewijk Asscher kondigde een tijdje geleden in een interview zijn participatiecontract aan. Ondertussen hebben we een paar roerige weken achter de rug, met het pleegkind Yunus, met Asscher die niet het eerste exemplaar van de Nederlandstalige Turkse krant Zaman in ontvangst wilde nemen en met het ‘Marokkanen-debat’ dat als een boemerang op Wilders terug sloeg.

Integratietoets zorgt niet voor integratie maar voor uitsluiting

15 april 2013 | 12:21

Tekst: Ricky van Oers

De huidige integratietoets, verplicht sinds 2003, is niet geschikt voor veel potentiële nieuwe Nederlanders, concludeert juriste Ricky van Oers in haar proefschrift. Een deel zal eerder afhaken dan integreren en daarmee mist de toets zijn doel.

‘Wie is gebaat bij demonisering Gülenbeweging?’

10 april 2013 | 15:25

Tekst: Mustafa Emili

In het Nederland van nu staat integratie synoniem voor assimilatie. Islamitische gemeenschappen worden ‘zwartgemaakt’. De afkeuring en het demoniseren van islamitische denkers is in dat verband zorgwekkend. Het zal op lange termijn leiden tot een nog verdere vervreemding van moslims van hun eigen Nederlandse samenleving, stelt Mustafa Emili

Tweetaligheid en cultuurbehoud zijn van belang voor Turkse Nederlanders

29 maart 2013 | 17:45

Tekst: Fatih Toprak

Turkse-Nederlanders gelukkig zijn als ze hun cultuur behouden. Als ze ook nog eens kunnen integreren, zijn ze zelfs nog gelukkiger en succesvoller. Koestering van het Turks biedt grote voordelen voor de Turkse minderheid. Turkse-Nederlanders die zowel het Turks als het Nederlands goed beheersen, lijken in psychologisch en sociaal-cultureel opzicht het beste te presteren. Cultuurbehoud met taal als bijzondere pijler zou daarom gestimuleerd moeten worden. Dat schrijft Fatih Toprak.

Turkse internaten: Kamer wil geen afspraken maar wetgeving

21 maart 2013 | 23:23

Tekst: Roemer van Oordt

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over Turkse internaten heeft minister Asscher aangegeven in te zetten op een parallel traject, waarbij hij op korte termijn afspraken gaat maken over de kwaliteit van het pedagogisch klimaat en tegelijkertijd een wettelijk kader wil voorbereiden. Of wetgeving uiteindelijk nodig is, wordt later bekeken. Een Kamermeerderheid stuurt daar wel op aan.

Lodewijk Asscher reageert op open brief van Rabbae en Menebhi

14 maart 2013 | 22:46

Tekst: Lodewijk Asscher

Eerder deze maand schreven Mohammed Rabbae en Abdou Menebhi namens een onbekend aantal Marokkaanse organisaties een brief aan PvdA voorzitter Spekman. Ze lieten hierin weten Marokkaanse-Nederlanders sterk te zullen adviseren om niet op de PvdA te stemmen, wanneer de PvdA in de Eerste Kamer steun zou geven aan het wetsvoorstel om de kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko stop te zetten.

PvdA minister Lodewijk Asscher die het voorstel aan de Eerste Kamer gaat voorleggen, reageert hieronder.

Marcouch: Laat participatiecontract ook gaan over de kwaliteit van de uitvoering

07 maart 2013 | 08:41

Tekst: Ahmed Marcouch

Laten we een participatiecontract opbouwen rond de kwaliteit van de uitvoering. Nieuwe inwoners beloven zich te bekwamen in de acceptatie van iedereen die ‘anders’ is. Maar de moraliteit om goed werk af te leveren, geldt ook voor de instituties. Die moeten leveren wat zij beloven. Alleen dan gaat integratie werken. Dat schrijft Ahmed Marcouch.

Turkse internaten; een politiek spelletje van Asscher?

26 februari 2013 | 23:23

Tekst: Roemer van Oordt

Vanmiddag sprak minister Lodewijk Asscher met de verantwoordelijk bestuurders van negen gemeenten over de daar gevestigde ‘moskee-internaten’. Aanleiding vormde de alarmerende berichtgeving in NRC Handelsblad over veronderstelde brandonveiligheid, pedagogische wantoestanden en een segregerend klimaat in een drietal internaten in Rotterdam. Sindsdien wordt dit schokkende - maar feitelijk alles behalve representatieve - beeld door Asscher en andere politici als blauwdruk gebruikt om deze particuliere Turkse onderwijsinitiatieven openlijk of impliciet af te serveren. Een politiek spelletje?

Culturen zijn niet gelijk

24 februari 2013 | 19:15

Tekst: Dilan Yesilgöz

"Naar mijn mening is de visie van Asscher perfect getimed en had de taal en de retoriek niet beter gekozen kunnen zijn. (..) Lost een contract de eerder genoemde problemen binnen bepaalde migrantengroepen op? Nee, uiteraard niet. Asscher noemt belangrijke pijlers als onderwijs en werk naar een succesvolle integratie, hij laat het niet zitten bij een contract. Maar dat stukje papier heeft grote meerwaarde; gedeelde kernwaarden vergroten het gevoel van ‘ownership’."

Dat schrijft Dilan Yesilgöz naar aanleiding van de commotie die deze week ontstond over de Agenda Integratie van Lodewijk Asscher, waarin de minister onder andere voorstelde dat nieuwkomers een participatiecontract zouden moeten tekenen.

Asscher komt met participatiecontract

20 februari 2013 | 14:44

Iedereen uit een ander land die in een Nederlandse gemeente komt wonen, moet voortaan een participatiecontract tekenen. Dat zegt minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) vandaag in een interview met de Volkskrant.

Arbeidsmigranten worden aan hun lot overgelaten

01 februari 2013 | 09:23

Tekst: Alfons Fermin en Jurriaan Omlo

Arbeidsmigranten worden aan hun lot overgelaten. De regering neemt aarzelend een regierol op zich, maar beperkt zich vooralsnog tot handhaving en huisvesting. Het faciliteren van maatschappelijke participatie van arbeidsmigranten wordt systematisch genegeerd.

Wat zijn moslims? Een debat

16 januari 2013 | 13:53

Op donderdag 31 januari organiseert het Muslim World-Making research seminar op de VU een debat over het in november verschenen SCP rapport Moslim in Nederland 2012. De publicatie kreeg veel aandacht in de media, met name door de conclusie dat religiositeit onder moslims in Nederland toeneemt.

Integratie blijft voorlopig hoog op politieke agenda

27 december 2012 | 18:09

Vorige week nam minister Asscher twee integratierapporten in ontvangst: Dichter Bij Elkaar? van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Jaarrapport integratie 2012 van het CBS. De rapporten brachten weinig nieuws, maar ze maken wel duidelijk dat er voldoende reden is om te verwachten dat integratie de komende jaren op de politieke agenda zal blijven staan.

Een welkom einde van ons integratiedebat

16 december 2012 | 22:04

Door Frans Verhagen

Vorig jaar vroeg het weekblad de Groene 75 wetenschappers naar de tien grootste problemen van Nederland. Het assortiment was gevarieerd, maar ze waren het eens over het meest overschatte probleem: de integratie. Rond die tijd ook verklaarde Frits Bolkestein, als intellectueel altijd de voorhoede aanvoerend, dat het eigenlijk behoorlijk goed ging met de kinderen van immigranten. In maart publiceerden Rotterdam en Amsterdam een gezamenlijk rapport vol met cijfers, De staat van integratie, waarin Han Entzinger en Paul Scheffer concludeerden dat het tijd werd om integratie als concept ten grave te dragen. Ze vonden weerklank op een grote conferentie in Amsterdam, Integrating Cities, waar Europese steden zich bezonnen op integratie. Zelfs Geert Wilders heeft zijn werkterrein verlegd naar Grieken, Oost Europeanen en een guldengerande nostalgie naar een nooit bestaand Nederland.
Twaalf jaar nadat Paul Scheffer de integratie tot een ‘multicultureel drama’ verhief, lijkt zich een nieuwe consensus af te tekenen: het is tijd om een einde maken aan ons blikvernauwende ‘integratiedebat’ en weer eens goed om ons heen te kijken.

‘Wij’ en ‘zij’: het debat tussen Thilo Sarrazin en Paul Scheffer

11 december 2012 | 11:11

Op 11 december 2012 gingen Thilo Sarrazin en Paul Scheffer in De Balie in discussie over migratie en integratie. Voor hen die de bijeenkomst gemist hebben heeft Zihni Özdil een transcriptie gemaakt.

In Kikkerland is het koud en voelt het anders dan anders

08 december 2012 | 17:45

Tekst: Malika el Allaoui

Het is winter in Nederland. Ik kan mij ook de koude winters in mijn dorp in Marokko goed herinneren. De school was niet ver van ons huis vandaan, maar tussen ons huis en de school lag een rivier. In de winter moest ik deze vaak oversteken om naar school te kunnen gaan. De rivier had vaak hoog water en kwam tot aan mijn middel, het was koud en eng. Maar ik wilde heel graag leren, dus riskeerde ik soms mijn leven door toch over te steken. Als kind vond ik dat verschrikkelijk en achteraf gezien ben ik getraumatiseerd door de kou: alles wat koud en kil voelt doet me denken aan die tijd.
Toen mijn vader mij vertelde dat we naar Nederland gingen verhuizen, was ik dan ook euforisch. Ik wist een ding zeker: in Nederland hoefde je geen rivieren over te steken om naar school te gaan. Alleen al om die reden was ik dol en dolgelukkig.

'Hou op met dat groepsdenken'

26 november 2012 | 08:12

Wat eerst de oplossing was, is nu het probleem. Migrantengroepen die banden onderhouden met het land van herkomst. Historica Nadia Bouras onderzocht 50 jaar betrokkenheid van Marokkanen met hun moederland. ‘De migrant zien als individu’, bepleit ze. Op 27 november promoveert ze.

Integratieprobleem is oneigenlijk

26 november 2012 | 07:56

Tekst: Eerstkoffie

In een 'vrije markt' is er niets mis mee, dat mensen aanpassingen aan hun woning (laten) doen. Zo kunnen mindervaliden van iedere kleur, ras, geloof of geaardheid bijvoorbeeld kiezen voor het niet plaatsen van drempels in hun woning. Of zelfs opteren voor een electrische traplift. Een rolstoelgebruiker zit de hele dag op zijn gehandicapte reet, dus even op bed kunnen liggen is een welkome afwisseling. Zeker als diegene dat bed dan ook op eigen houtje kan opzoeken.

Samsom's stoute SamSam

03 november 2012 | 15:05

Tekst: Michael Blok en Maartje Terpstra

De onderwerpenuitruil in het regeerakkoord treft de rechten van migranten in het hart, stellen publicist/ondernemer Michael Blok en advocaat Maartje Terpstra.

Kabinet Rutte/Asscher slaat geen bruggen voor integratie

31 oktober 2012 | 08:34

Tekst: Hasib Moukaddim

De kogel is door de kerk en een brug gebouwd. Het kabinet Rutte II is zo goed als een feit. VVD en PvdA hebben wekenlang aan een sociaal-liberaal manifest gesleuteld dat het daglicht eindelijk mocht zien. Een regeerakkoord waarin de aandacht voor specifieke problemen van minderheden lijkt weggedacht.

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) brengt digitale verkiezingsspecial

03 september 2012 | 13:55

Onder het motto, 'maak gebruik van je stemrecht, juist nu!' roept het SMN stemgerechtigde Marokkaanse Nederlanders op om tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september gebruik te maken van dat recht.

Vluchtelingenwerk neemt verkiezingsprogramma's onder de loep

21 augustus 2012 | 08:16

Migratie, integratie, asiel en vluchtelingen: bijna alle grotere partijen zeggen er wat over in hun verkiezingsprogramma's. Vluchtelingenwerk Nederland heeft de programma's kritisch bestudeerd.

CDA-kandidaat Dave Ensberg presenteert manifest Het nieuwe Wij

21 augustus 2012 | 08:11

Tekst: Dave Ensberg-Kleijkers

Te weinig politieke partijen stellen zich solidair op met bi-culturele Nederlanders. Te weinig politici erkennen dat de inhoud van het manifest van Doekle Terpstra en anderen anno 2012 nog altijd waardevol is. Politici zouden autochtone en bi-culturele Nederlanders het gevoel moeten geven dat ze hier thuis horen en dat hier hun toekomst ligt. In het bijzonder in de grote steden zijn politieke keuzes nodig die uitgaan van de kracht van culturele diversiteit.

Met het initiatief ‘Het Nieuwe Wij’ wil ik als aspirant-Kamerlid van het CDA bruggen slaan tussen de belangen van jongeren en bi-culturele Nederlanders en de politiek.
Het Nieuwe Wij moet als beweging vorm en inhoud krijgen in een permanente samenwerking tussen ‘burgers’ en ‘politici’. Ik wil zoveel mogelijk jongeren en bi-culturele Nederlanders uitnodigen hun kijk op de toekomst van Nederland met mij en andere politici te delen.

Dat schrijft Dave Ensberg-Kleijkers, nummer 27 op de kandidatenlijst van het CDA in onderstaand manifest.

Onderzoek: het gaat goed met de multiculturele samenleving op het internet

19 juni 2012 | 22:30

Publicisten zoals Paul Scheffer en politici als Piet-Hein Donner en Geert Wilders hebben gesteld dat de multiculturele samenleving mislukt is. Ze veronderstellen dat meerdere affiniteiten de identificatie met Nederland belemmeren. Genderstudies- en mediawetenschapper Koen Leurs toont in zijn proefschrift aan dat hun stelling te voorbarig is. Op internet is multiculturalisme juist springlevend. Leurs promoveert op 27 juni bij de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

‘Allochtoon’, ‘integratie’ en andere buzz words

30 mei 2012 | 17:38

Tekst: Zihni Özdil

Sinds ongeveer tien jaar is multiculturalisme doodverklaard door veel politieke partijen en ook door een groot deel van het ‘autochtone’ electoraat. Niettemin is er nog veel protest tegen het nieuwrechtse monoculturalisme . Dit protest komt grotendeels van de voorstanders van multiculturalisme.

Maar eigenlijk zijn multiculturalisme en monoculturalisme twee handen op dezelfde buik. Beide zijn niet accepterend en beide gaan uit van idealistische noties van ‘cultuur’. En beide zijn racistisch; mits we racisme definiëren als het rangschikken c.q. categoriseren van mensen op basis van ras of religie.

Liefdevolle kritiek – Samira Bouchibti over de Marokkaanse gemeenschap

07 mei 2012 | 20:41

Aan de hand van de geschiedenis van haar ouders, afgewisseld met korte algemenere uitwijdingen, schetst Bouchibti wat er misgaat in de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, en wat daar naar haar idee aan te doen valt.

Turkse en Marokkaanse Nederlanders lijken steeds meer op autochtonen

01 mei 2012 | 21:26

Tweede generatie Nederlandse Turken en Marokkanen lijken wat betreft normen en waarden en de beoordeling van de kwaliteit van het leven steeds meer op autochtone Nederlanders. Wel blijven zij de voorkeur geven aan sociale contacten met de eigen groep, wat integratie belemmert. Dat stelt nieuw onderzoek naar de sociaal-economische verschillen tussen Turkse, Marokkaanse Nederlanders en autochtonen door de universiteiten Tilburg, Nijmegen en Oxford.

Aldus meldt de Universiteit van Tilburg. Hieronder het vervolg van het persbericht.

"Mijn zoon juicht niet voor Oranje"

14 april 2012 | 18:20

Tekst: Ahmet Olgun

Waarom voelde ik me, geboren in den vreemde, niet bezwaard om het Oranjefeest te vieren terwijl mijn zoon van Hollandse bodem bijna een kwart eeuw later dit gevoel niet heeft? Wat is er nu zo anders? Dat vraagt Ahmet Olgun zich af.

Straatcultuur

13 april 2012 | 09:21

Tekst: Jan Dirk de Jong

Wij zijn een samenleving van watjes. Dat botst met de honger van (allochtone) jongens naar een stoere, mannelijke held die hard werkt aan zijn toekomst.

“I have a dream… for The Hague”

06 april 2012 | 10:37

Tekst: Natalia Rajewska

Ik heb een droom dat op een dag deze stad, vol met Marokkanen, Turken, Hindoestanen, Iraniërs, Polen en Nederlanders zo multicultureel zal zijn, dat zelfs Nederlanders zich er thuis zullen voelen.

Ik heb een droom dat alle Polen niemand een reden zullen gegeven om een klacht te melden. Dat ze de Nederlandse taal even netjes zullen spreken als de Nederlanders zelf.: “Meneer de agent, hun hebben verkeerd geparkeerd, ik heb de enigste parkeerplek gepakt”. Dat noem je pas integratie.

De PvdA en de gelovigen: democratisch beginsel moet voorop staan

13 maart 2012 | 22:42

Tekst: Dick Mantel

Waar het om gaat is dat er een situatie ontstaat dat minderheidsgroepen zich veilig voelen en in hun waarde gelaten. Dan kan er een basis van zekerheid ontstaan voor kritische geluiden van binnen uit en een mogelijkheid voor vrouwen om hun strijd tegen vrouwonvriendelijke aspecten van hun eigen cultuur vorm te geven.

Dat schrijft Dick Mantel in een reactie op Martijn van Dam die pleitte voor individualisering - ook in discussies over religie.

Nederland heeft migratiecijfers niet op een rijtje

13 maart 2012 | 22:02

Tekst: Flip van Dyke

Bij het SCP klutsen ze begrippen doorelkaar. Dan spreken ze weer over immigranten (alhoewel ze toegeven dat de tweede generatie niet immigreert) en even verder hebben ze het over ‘minority’s', maar in beide gevallen hebben ze het over allochtonen.

De Staat van de Integratie in Rotterdam en Amsterdam

11 maart 2012 | 12:54

Vorige week werd tijdens het Eurocities congres in Amsterdam de Staat van Integratie gepresenteerd aan de pers. Het rapport is geschreven door Paul Scheffer en Han Entzinger op uitnodiging van de wethouders Louwes (Rotterdam) en Van Es (Amsterdam). De auteurs hebben de ontwikkelingen binnen de diverse migrantengemeenschappen in beide steden in kaart gebracht. Hoe bepalen deze gemeenschappen het beeld van de twee grootste steden in Nederland nu en in de toekomst? Daarbij is onder andere gekeken naar opleidingsniveau, gezondheid, veiligheid en werkgelegenheid.

Martijn van Dam: PvdA moet individualisering aanmoedigen

09 maart 2012 | 16:32

Tekst: Martijn van Dam

Je ontworstelen aan kerk en kapitaal. Dat was altijd de belangrijkste doelstelling van sociaaldemocraten. Het is velen gelukt. We zijn steeds meer individuen en steeds minder onderdeel van een groter geheel. Die individualisering moet de PvdA aanmoedigen en ondersteunen. Ook in hernieuwde discussies over de rol van religie in de samenleving. Dat schrijft Martijn van Dam.

Kabinet bevordert obsessie met sociaal-culturele verschillen

09 maart 2012 | 15:37

De Amsterdamse wethouder Andree van Es heeft deze week in een speech fel uitgehaald naar het kabinet. Ze deed dat tijdens de opening van Integrating Cities, een grote conferentie over integratie in Europese steden die deze week in Amsterdam plaats vond.

Van Es veroordeelt het initiatief voor het meldpunt Oosteuropeanen van de PVV en het boerkaverbod dat de Nederlandse overheid wil invoeren. Het zijn volgens de GroenLinks wethouder symptomen van een verlangen naar veiligheid, dat wordt veroorzaakt door het tempo waarin onze samenleving verandert.

Amsterdam organiseert Integrating Cities conferentie 2012

06 maart 2012 | 17:08

Op 8 en 9 maart 2012 organiseert de gemeente Amsterdam samen met EUROCITIES de vijfde editie van de Integrating Cities conferentie onder het motto ‘Making Integration Work'. EUROCITIES, het netwerk van Europese steden, heeft tot doel de dialoog tussen steden en de Europese Commissie te bevorderen. De Integrating Cities conferentie dient als platform voor de dialoog over integratie en diversiteit. EUROCITIES telt 135 steden met meer dan 250.000 inwoners.

David Pinto: Stop met het integratiebeleid

21 februari 2012 | 10:52

De integratie van niet-westerse migranten is volledig mislukt. De overheid moet daarom stoppen met het huidige integratiebeleid. In plaats daarvan moet het beleid zijn gericht op de participatie van migranten aan de samenleving. Participatie is het hoogst haalbare. ‘De kloof is enorm, maar er is mee te leven.’

Genomineerden bekend voor Connecting Differences Award

17 februari 2012 | 16:51

Tot zondag 26 februari 23.59 uur kun je je stem uitbrengen op jouw favoriete kandidaat voor de Connecting Differences Award. Er zijn in totaal 35 personen genomineerd.

De Connecting Differences Award is voor een persoon die zich aan de hand van concrete activiteiten inzet om homoseksualiteit bespreekbaar te maken bij groepen waar dit gevoelig ligt, zoals bij etnische en religieuze groepen.

SCP: het gaat goed en niet goed met de integratie

10 februari 2012 | 11:43

Bij de integratie van minderheden is gelijktijdig sprake van gunstige en ongunstige ontwikkelingen. Dat blijkt uit het Jaarrapport Integratie dat deze week door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gepubliceerd.

Het rapport, onder redactie van dr. Mérove Gijsberts, dr. Willem Huijnk en dr. Jaco Dagevos, is opgesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), met bijdragen van het CBS, het NIDI en Regioplan Beleidsonderzoek. In het rapport wordt een beeld gegeven van de integratie van niet-westerse migranten. Het gaat dan om thema’s als demografie, onderwijs, werk en inkomen, wonen en wijken, criminaliteit en inburgering. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst, de vier grootste niet-westerse groepen.

Meer scheef wonen, minder scheef lullen

27 januari 2012 | 08:09

Tekst: Zihni Özdil

We moeten door de semantische verkrachtingen van de politici heen prikken; in gemengde wijken wordt niet 'scheef gewoond', bezuinigingen en sociale afbraak zijn geen 'hervormingen', patiënten en studenten zijn geen 'klanten' en het in heel Rotterdam geldende samenscholingsverbod maakt het wonen in de stad juist niet 'leefbaar'. Dat schrijft Zihni Özdil.

Imams in Vlaanderen spreken nauwelijks Nederlands

19 januari 2012 | 17:10

Veel van de imams die in Vlaanderen actief zijn, spreken weinig of geen Nederlands. Vrijwel alle imams die in Vlaanderen werken, zijn uit het buitenland afkomstig en hebben nauwelijks feeling met de lokale context. Dat bemoeilijkt soms de relatie met de jongere generatie die hier is opgegroeid.

Jongeren gaan via andere kanalen op zoek naar de ware islam, waardoor de kans op radicalisering toeneemt. Dat blijkt uit een onderzoek van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, op vraag van Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA).
De onderzoekers stellen ook vast dat heel wat jonge mensen klaar staan om de fakkel in de moskeebesturen over te nemen. "Een opleiding voor imams kan hier soelaas bieden", meent minister Bourgeois.

Braboneger: ‘Mijn Surinaamse vrienden vonden me verkaast’

12 december 2011 | 08:30

Tekst: Kemal Rijken

De tirades van Steven Brunswijk (28), alias ‘de Braboneger’, zijn al weken een hit op Youtube.com en trekken veel kijkers naar het tv-programma Pownews. In zijn videoclips neemt hij geen blad voor zijn mond over de multiculturele samenleving. Allochtonen moeten volgens hem ‘gewoon normaal doen en werken’. Brunswijk eist zo veel mogelijk assimilatie en schaamt zich niet voor zijn boodschap.

‘Integratie allochtone vrouwen Amsterdam op de tocht’

30 november 2011 | 17:50

Tekst: Kemal Rijken

De integratie van meer dan driehonderd niet-westerse allochtone vrouwen in Amsterdam komt op de tocht te staan, dat stelt de SP in de Amsterdamse gemeenteraad. De stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) loopt mogelijk 80.000 euro aan subsidie mis door bezuinigingen van het college van b en w. De SP-fractie doet een voorstel om ABC te redden. Hierdoor kan er een gat ontstaan in de Amsterdamse begroting.

Grote subsidie voor onderzoek naar elite tweede generatie Turken

29 november 2011 | 13:08

Onderzoeker dr. Maurice Crul heeft een prestigieuze individuele Europese subsidie van 1,25 miljoen euro binnengehaald. De European Research Grant, onderdeel van het 7th Framework Program, is bedoeld voor een internationaal vergelijkend onderzoek naar de opkomende Turkse tweede generatie elite die in Europa is geboren. Crul stapt voor de coördinatie van dit onderzoek over van de Universiteit van Amsterdam naar de afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het daarin ondergebrachte onderzoekscentrum voor Citizenship, Migration and the City (CIMIC).

Marokkaanse jongvolwassenen: status van autochtoon is onbereikbaar

24 november 2011 | 10:08

Tekst: Jurriaan Omlo

Bijna niet meer te tellen zijn de studies naar integratie. Maar zelden is er aandacht voor hoe etnische minderheden zelf over integratie denken. Jurriaan Omlo bevroeg een aantal Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen over hun ervaringen. Juist de subtiele uitsluiting doet pijn.

Onderzoekers bepalen wat ertoe doet bij integratie. Zo zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (2009) weliswaar niet dat allochtonen de Nederlandse moderne opvattingen moeten overnemen, maar door deze criteria centraal te stellen wordt dit wel de norm. Wie niet is geseculariseerd en traditionele opvattingen uitdraagt, heeft een integratieachterstand. Maar hoe denken etnische minderheden daar zelf over? Om dat na te gaan heb ik diepte-interviews afgenomen onder 27 Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen (19-30 jaar). Het gaat om een groep die relatief succesvol is in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en waarover veel minder bekend is dan over criminele en radicaliserende groepen.

Databank onderzoek integratie geactualiseerd

22 november 2011 | 00:04

Er zijn weer een stel nieuwe onderzoeken opgenomen in de databank onderzoek integratie.

Succesvolle Marokkaanse jongeren voelen zich door de politiek amper vertegenwoordigd

18 november 2011 | 14:56

Succesvolle Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen vinden integratie belangrijk. Maar zij ervaren het politieke debat over integratie als polariserend, stigmatiserend en onrechtvaardig. De jongvolwassenen ervaren nauwelijks een politiek tegengeluid en voelen zich daardoor slechts in beperkte mate vertegenwoordigd. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Jurriaan Omlo. Hij verdedigt zijn proefschrift Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op 30 november aan de Universiteit van Amsterdam.

VVD: subsidie aan het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) afschaffen

16 november 2011 | 08:28

De VVD wil de subsidie aan het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) afschaffen. Als immigranten behoefte hebben aan een belangenbehartiger, kunnen ze daar zelf voor betalen, vindt het Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen. Ook kan het LOM proberen geld te verdienen met onderzoek en projecten.

Van Nieuwenhuizen gaat dit deze week voorstellen, tijdens de behandeling van de begroting van minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner.

De VVD zal ook voorstellen dat organisaties die de integratie niet bevorderen geen subsidie meer krijgen. Daarbij wordt gedacht aan clubs die gescheiden zwemmen organiseren of homoseksuelen achterstellen.

Van Nieuwenhuizen een asielzoekerscentrum met een apart computerlokaal voor vrouwen als voorbeeld. Mannen die weigeren een vrouw de hand te schudden of homo’s achterstellen mogen ook geen subsidie meer ontvangen.

Parallellen tussen vroeger en nu

13 november 2011 | 20:35

Tekst: Dick Mantel

Tegenwoordig gaat het er niet om of je politiek gezien links of rechts bent, of je hoog- of laagopgeleid bent, of je stedeling bent of plattelander. Nee, het gaat erom of je van ‘dezelfde grond’ of van ‘andere grond’, in andere woorden of je autochtoon of allochtoon bent. Een dwaas onderscheid als je bedenkt dat tweede generatie allochtonen op dezelfde grond geboren zijn als autochtonen. Belangrijker dan dit woordenspel is echter dat het onderscheid naar ‘herkomstgrond’ tot een uiterst contraproductieve ‘wij/zij’ indeling leidt.

Voor Jonge Turken doet Nederland er niet toe

11 november 2011 | 11:56

Tekst: Zihni Özdil

Turken in Nederland worden gediscrimineerd - zeker. Maar velen van hen doen niets om de vooroordelen weg te nemen.
Het opiniestuk van Tuncay Cinibulak over de 'Turks-Koerdische rellen' in Nederland bevat een aantal analytische fouten en een misplaatste causaliteit. Cinibulaks stuk illustreert dat de integratie van de Turken in Nederland bij lange na niet is voltooid.

Ten eerste maakt Cinibulak een fout die je in veel reacties op de rellen terugziet: hij noemt de relschoppers 'jonge Turken en Koerden'. Het zijn in werkelijkheid jonge Nederlanders wier (groot-)ouders afkomstig zijn uit Turkije. Deze jongeren zijn in Nederland geboren en zullen uiteindelijk ook hier sterven. Deze vanzelfsprekendheid wordt bijna vijftig jaar na de arbeidsmigratie nauwelijks onderkend door de meeste Turkse Nederlanders.

Testament van gemiste kansen

05 november 2011 | 14:04

Tekst: Thijs Kleinpaste

Integratie, kent u die uitdrukking? Het D66-congres nam vandaag een heuse integratienota aan, volgens mij als laatste partij in Nederland. Het stuk laat zich omschrijven als 'too little, too late'. Niet dat er zoveel fundamenteel mis is met de nota, er is alleen zo weinig echt goed. Het stuk staat vol sociaal-liberale gemeenplaatsen die aardig klinken, maar in de echte wereld versterven in de koude realiteit van integratieproblemen, taalachterstanden en wederzijdse intolerantie.

Steeds meer Polen in psychische nood

01 november 2011 | 07:55

Steeds meer Polen in Nederland krijgen psychische hulp. In twee jaar tijd klopten er 700 Polen aan bij een nieuwe GGZ-instelling met Poolstalige medewerkers. De belangrijkste klachten zijn eenzaamheid, slechte huisvesting en discriminatie.

Dat schrijft De Pers vandaag. Het dagblad sprak met Iwona Smoktunowicz die zoveel Poolse patienten kreeg dat ze in 2009, met hulp van anderen, een GGZ in Amsterdam heeft opgericht met Pools-sprekende medewerkers.

Inmiddels zijn er ook filialen zijn in Eindhoven, Deventer, Utrecht en Zoetermeer. Bij de GGZ werken in totaal 11 psychiaters en psychologen, die vrijwel allemaal Pools en Nederlands spreken.

In Nederland wonen nu meer dan 200.000 Polen wonen. De meesten kwamen hiernaartoe na de toetreding van Polen tot de EU in 2004, en vooral nadat ze in 2007 zonder vergunning in ons land mochten werken.

Massa-immigratie

14 oktober 2011 | 14:43

Tekst: Peter Breedveld

De massa-immigratie is niet de schuld van links, maar van rechts, betoogt PvdA-Kamerlid Martijn van Dam in de Volkskrant. De PvdA wilde in de jaren zestig de Marokkaanse en Turkse gastarbeiders zelfs helemaal niet!

Een leuke opsteker voor Achmed en Fatima, dat ze door nota bene de Partij van de Allochtonen op het offerblok worden gelegd om de gunst van Henk en Ingrid te winnen. Niet zolang geleden zag een beetje PvdA’er een allochtoon als een mooie photo-opportunity, tegenwoordig willen ze bij de PvdA nog niet dood worden gevonden naast een allochtoon. In een land waar een minister het boetekleed aan moet omdat hij immigranten als een ‘verrijking’ ziet, ben je als politicus beter af als je betrapt wordt terwijl je, net je gulp dichtritsend, een illegaal bordeel verlaat.

De massa-immigratie kwam van rechts

11 oktober 2011 | 08:02

Tekst: Martijn van Dam

In een rapport van een speciale commissie van de Tweede Kamer wordt pijnlijk duidelijk hoe de geschiedenis van arbeidsmigratie naar Nederland zich herhaalt. Vijftig jaar na de golf gastarbeiders, is momenteel een vloed van Oost-Europeanen gaande. In weerwil van wat mensen zijn gaan geloven, was de migratiegolf van de jaren zestig geen links, maar juist rechts beleid. Vijftig jaar later laat rechts zien niks geleerd te hebben.

Binnen een maand taalles voor Polen

13 september 2011 | 21:49

Tekst: Martijn van Dam

Donner moet binnen een maand komen met een wet waarmee taalles voor Polen, Turken en andere Oost-Europeanen verplicht wordt. Doet hij dat niet, dan zal ik zelf een wetsvoorstel maken.
Vorige week kwam een rapport uit van het Sociaal Cultureel Planbureau over Poolse migranten uit. Daarin staat te lezen hoe de Poolse arbeidsmigranten het doen die sinds 2004 naar Nederland zijn gekomen. Het gaat daarbij alleen om de migranten die zich hebben ingeschreven bij een gemeente. Een heel groot deel van de Polen schrijft zich niet in, vaak omdat de werkgever of de huisbaas ze dat verbiedt. Van de Polen die binnen het onderzoek vallen, hebben er dan ook relatief veel een hogere opleiding en een baan bij een bonafide werkgever. Maar zelfs binnen deze groep blijken werkloosheid en laag opleidingsniveau te zorgen voor een gebrek aan kansen, vooral onder jongeren. Het meest opvallend vond ik echter dat een meerderheid van de Poolse migranten nog altijd geen Nederlands spreekt of leest en dat zelfs tweederde geen Nederlands kan schrijven. Maar de meerderheid van de Polen verwacht in Nederland te blijven en niet meer terug te gaan naar Polen.

Onze pseudointellectueel en de gemiste kansen

11 september 2011 | 21:24

Tekst: Frans Verhagen

Frits Abrahams ging gisteren mooi tekeer tegen Nederlands meest prominente pseudo intellectueel, Frits Bolkestein. Bolkestein meent nu dat het goed gaat met de integratie en dat het westen een bedreiging is voor de islam en niet omgekeerd. Waar was hij toen dit originele standpunten waren en ze een tegenwicht konden bieden tegen de ordinaire bangmakerij van zijn vroegere leerling?

Zoals Abrahams terecht opmerkt constateerde het rapport Blok in 2004 al dat het stukken beter ging met de integratie dan de goegemeente dacht. Het waren toen de VVD’ers en de altijd verkeerd zittende Maxime Verhagen die het doorwrochte rapport al verwierpen voordat ze het hadden gelezen. Een corrigerende stem van een echt gezaghebbende intellectueel zou op zijn plaats geweest zijn. Maar nee, Abrahams wijst op een debat met Job Cohen, ik geloof in 2007 nog, die stukken beter weet dan Bolkestein hoe het er echt voor staat, waarin de laatste nog steeds de gemakzuchtige stelling verdedigt dat ‘de integratie mislukt is’.

Poolse migranten in Nederland

11 september 2011 | 14:15

69% van de Polen heeft werk (net zo hoog als onder autochtone Nederlanders), 13% van de Poolse beroepsbevolking is werkloos en 51% van de Polen in dit onderzoek verwacht over vijf jaar nog in Nederland te zullen wonen.
Van de Poolse migranten is 22% laag opgeleid (ten hoogste basisonderwijs) en heeft 20% een diploma op HBO/WO-niveau. De positie van veel Poolse jongeren is problematisch; ze zijn laag opgeleid, vaak werkloos.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Poolse migranten. De positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen wonen. In het rapport, onder redactie van dr. J. Dagevos, wordt een beeld gegeven van de positie van Poolse migranten op o.a. onderwijs, taal, werk, wonen, gezondheid en interetnisch contact.

Trendbijeenkomst over mainstreaming

01 september 2011 | 10:52

Op donderdag 15 september aanstaande organiseert ACB Kenniscentrum een trendbijeenkomst over ‘Mainstreaming’. De bijeenkomst vindt plaats in café ‘Markt’ te Schagen en begint om 13:30 uur.

“Geen beeldvorming, maar feiten en cijfers zijn bepalend bij mainstreaming. Door daarvan uit te gaan, wordt een weloverwogen afweging gemaakt, in plaats van direct ‘drop to conclusions’. Neem laaggeletterdheid, daar is het beeld, dat dat alleen voorkomt bij 1ste generatie allochtonen, terwijl ook ca. een miljoen Nederlanders laaggeletterd is.”, zo stelt Miep van Diggelen, directeur ACB Kenniscentrum.

Nieuw materiaal in de databank onderzoek integratie

18 juli 2011 | 15:36

De lancering van de databank onderzoek integratie door Republiek Allochtonië heeft tot veel enthousiaste reacties en aanvullingen geleid. De databank is daardoor de afgelopen weken flink gegroeid.

Nederland loopt achter de feiten aan

15 juli 2011 | 15:05

Tekst: Armand Sag

Soms is het daadwerkelijk pijnlijk om te moeten toezien hoe de Nederlandse politici omgaan met integratie. Het lijkt op een voetbalwedstrijd, waarin de thuisspelende club uit arrogantie niet voluit speelt en zodoende de gehele wedstrijd achter de feiten aan loopt. Juist door die houding krijgt de thuisspelende voetbalclub in de laatste minuten nog een doelpunt tegen.Hetzelfde verschijnsel zie ik helaas in Nederland wat betreft integratie. Politici zeggen iets, maar doen vervolgens het tegenovergestelde. Dit terwijl integratie eigenlijk iets heel erg simpels is, overigens net als voetbal.
Ten eerste moet integratie gevraagd worden aan mensen die er daadwerkelijk mee te maken hebben, dat wil zeggen immigrantenkinderen die geboren en getogen zijn in achterstandswijken en/of getto’s maar inmiddels volwaardig meedraaien in de Nederlandse samenleving door hun hoogopgeleide status. Dit zijn mensen die de Nederlandse taal beter beheersen dan menig autochtone inwoners. Is het namelijk niet slimmer om te praten met die mensen, in plaats van met anderen over ze te praten?

Weg met de allochtoon!

05 juli 2011 | 08:44

Tekst: Jan Dirk Snel

De allochtoon is een figuur die steeds weer voor verwarring zorgt. Nee, ik doel niet op de mensen die als allochtoon aangeduid worden, maar op de aanduiding zelf. Het begrip allochtoon zelf is een bron van immense confusie. Het PVV-Kamerlid Joram van Klaveren vergrootte die vorige week woensdag alleen nog maar door voor te stellen om kinderen van zogenaamde tweedegeneratieallochtonen voortaan ook allochtonen te noemen: derdegeneratieallochtonen. Zijn voorstel is incoherent, omdat het de officiële definitie miskent. Maar die deugt toch al niet. Er is alle reden om het begrip af te schaffen.

Republiek Allochtonië presenteert: databank onderzoek integratie

27 juni 2011 | 17:11

In het integratiedebat gaat het vaak over beelden en zelden over feiten. Republiek Allochtonië zet voor u de harde en de minder harde feiten op een rij.

In de databank onderzoek integratie vindt u links naar artikelen over onderzoek of naar artikelen en factsheets die zijn gebaseerd op onderzoek.
Deze databank is onafhankelijk en uniek in Nederland.

Integratiebeleid Rutte I mist onderbouwing

20 juni 2011 | 20:01

Tekst: Ewoud Butter

Minister Donner (Binnenlandse Zaken) heeft vorige week een brief en beleidsnotitie aan de Tweede Kamer gestuurd over integratie, binding en burgerschap.

Het kabinet spreekt zelf van een koerswijziging waarmee Rutte 1 afstand neemt van "het relativisme dat besloten ligt in het model van de multiculturele samenleving". Het is een stelling die niet onderbouwd wordt. Het kabinet laat na dit model van de multiculturele samenleving te omschrijven. Het is dan ook niet duidelijk of er ooit kabinetten zijn geweest die wel het door het kabinet beoogde model van de multiculturele samenleving omarmd hebben.

Volstrekt onduidelijk blijft in de nota ook het verband tussen de gesignaleerde problemen en de gesuggereerde oplossingen. Verwijzingen naar conclusies uit wetenschappelijk onderzoek ontbreken bijna volledig. Wel wordt er verwezen naar 'ervaringen'. Het blijft daarom vaak onduidelijk waarop het beleid gestoeld is.

De zin en onzin van minderhedenbeleid

16 juni 2011 | 08:45

Tekst: Ewoud Butter

Integratiebeleid is ‘uit’ en over ‘ diversiteitsbeleid’ hebben we het liever ook niet meer. Vorige week werd bovendien duidelijk dat het kabinet etnische minderheden heeft geschrapt als doelgroep van het emancipatiebeleid. Vandaag maakte minister Donner bekend dat het integratiebeleid op de schop gaat. Zijn de emancipatie en integratie van etnische minderheden dan voltooid? Veel gaat er inmiddels goed, maar er valt ook nog een heleboel te verbeteren. Toch lijkt het draagvlak voor specifiek beleid te zijn verdwenen. Wat wordt het alternatief? Wat voor beleid is effectief om de emancipatie, of zo u wilt, participatie of integratie van deze groepen te bevorderen? Daar hebben we het al jaren over. Wanneer het doelgroepenbeleid wordt afgeschaft, benaderen we allochtonen dan in het vervolg primair als individu of ook nog als onderdeel van een groep? Zien we hun eigen (collectieve) cultuur als een probleem of juist als een bron van kracht?

Deze vragen zijn niet nieuw. We worstelen er in Nederland al mee vanaf het eind van de jaren ’70 toen het eerste WRR-rapport over de participatie van etnische minderheden verscheen. We voeren sindsdien bij voorkeur principiële debatten, maar kunnen soms beter kiezen voor pragmatische oplossingen. In dit artikel probeer ik de discussies over integratiebeleid in een historisch kader te plaatsen.

Why was the Left trapped into Multiculturalism?

13 juni 2011 | 14:38

Tekst: Rene Cuperus

When and why has the left become so culturalist, stressing essentialist notions of identity and the value of frozen group cultures? How come that the left, which was always in the egalitarian-equality business, have become so obsessed with difference, diversity and cultural inequalities? How is it possible that progressive liberals, who are ethical individualists, turn up in the corner of defending collective rights and solid group identities?

Kabinet: emancipatie van etnische minderheden volbracht

09 juni 2011 | 12:18

Het kabinet-Rutte zal zich niet in gaan zetten voor de emancipatie van etnische minderheden. Dat betekent een breuk met vorige kabinetten die juist veel belang hechten aan de emancipatie van minderheden.

In de hoofdlijnen van het emancipatiebeleid die minister Van Bijsterveldt onlangs naar de Tweede Kamer stuurde wordt voor het eerst sinds tijden geen woord meer gewijd aan etnische minderheden. Gisteren werd daarover gedebatteerd.

Van der Laan: ‘Chinezen bijna geïntegreerd’

08 juni 2011 | 08:55

Tekst: Kemal Rijken

De Chinese gemeenschap in Nederland bestaat honderd jaar en dat werd gisteren gevierd met burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. In zijn speech zei hij dat de Chinezen bijna zijn geïntegreerd.

Anti-Polen…?

05 juni 2011 | 09:28

Tekst: Natalia Rajewska

Het heeft even geduurd voordat politici in plaats van Polen de term MOE-landers zijn gaan gebruiken. Maar laten we eerlijk zijn: het gaat meestal om de Polen. Nadat integratie-wethouder Marnix Norder (PvdA) had het over de “tsunami van Polen” en minister Kamp (VVD) bekend maakte dat hij de werkloze MOE-landers uit wil zetten werden zij de ‘Anti-Polen’ genoemd.

Maar is dat terecht? Als de minister maatregelen wil nemen om werkloze, criminele en dakloze Polen uit te kunnen zetten is hij dan… een anti-Pool? Is het tegenwoordig eigenlijk wel mogelijk om iets goeds te doen op gebied van integratie?

Onderzoek naar invloed overheid op houding burger naar migranten

25 mei 2011 | 23:58

Sociologie en bestuurskunde participeren in groot Europees project

Lokale overheden spelen een steeds belangrijker rol bij de integratie van immigranten. Maar kunnen zij ook de houding van burgers ten aanzien hiervan beïnvloeden? Om hierin meer inzicht te krijgen start binnenkort het internationale onderzoek Attitudes towards Migrants, Communication and Local Leadership (AMICALL). Prof.dr. Han Entzinger, hoogleraar Integratie- en Migratiestudies en dr. Peter Scholten, universitair docent beleid en politiek leiden het onderzoek vanuit de EUR. Onderzoeker is drs. Stijn Verbeek. Het Europees Integratiefonds trekt € 431.000 uit voor het project.

Etnische tweedeling in Amsterdam neemt toe

23 mei 2011 | 15:07

Tekst: Ewoud Butter

De segregatie langs etnische lijnen in Amsterdam neemt nog altijd toe. Vooral buiten de ring is er sprake van een stijging van het aandeel niet-westerse allochtonen. Onder deze groepen is de werkloosheid fors hoger, ligt het opleidingsniveau lager, is er sprake van een slechtere gezondheid, heeft men minder vaak een eigen woning en voelt men zich vaker eenzaam en gediscrimineerd. Turken hebben de meeste problemen met hun gezondheid, de ontwikkeling van Surinaamse Amsterdammers stagneert en maar liefst 42% van de Marokkaanse kinderen leeft in armoede.

Wat ook niet vrolijk stemt is dat steeds meer Amsterdammers alleen vrienden uit de eigen etnische groep hebben. Dit geldt voor Surinamers, Turken en Marokkanen en ook voor autochtonen.

Dat zijn enkele conclusies uit de vorige week gepresenteerde participatiemonitor De Staat van de Stad VI en de Diversiteits- en Integratiemonitor 2010. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

Advies RMO over toekomstig migratiebeleid

17 mei 2011 | 20:44

Maak economische voorwaarden daadwerkelijk leidend voor toelating en fundeer migratiepolitiek op de principes van de democratische rechtsstaat. Iedereen die bijdraagt aan het nationaal belang, zelfredzaam is en de democratische grondregels onderschrijft, is (tijdelijk) welkom. Dat adviseert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in zijn advies Migratiepolitiek voor een open samenleving dat minister Leers (Immigratie en Asiel) vandaag in ontvangst neemt.

Inburgering 3.0 of uitsluiting

30 april 2011 | 16:49

Tekst: Kirsten Verpaalen

De inburgering is in transitie. Na de Wet Inburgering Nieuwkomers[1], die per 1 januari 2007 vervangen werd door de Wet Inburgering, treedt op 1 januari 2013 het nieuwe inburgeringsstelsel in werking dat nog in de maak is. Nieuwkomers krijgen dan geen inburgeringsaanbod meer van de gemeente en moeten zelf invulling geven aan hun inburgeringstraject. Bovendien moeten zij hun eigen inburgering financieren. Specifiek inburgeringsbeleid gefaciliteerd door het Rijk verdwijnt. Hierdoor dreigt opgebouwde expertise te verdwijnen en bestaat het gevaar dat velen buiten de maatschappij komen te staan.
Tekst: Kirsten Verpaalen

Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen vond op 19 april jl. in Rotterdam een landelijke bijeenkomst inburgering plaats voor grote gemeenten. De dag was informatief bedoeld, gemeenteambtenaren zouden er kennis kunnen uitwisselen en geïnspireerd kunnen raken. Als docent Nederlands als Tweede Taal (NT2) / inburgering vind ik de ontwikkelingen zorgwekkend.

Massahysterie en massa-immigratie

26 april 2011 | 21:08

Tekst: Leo Lucassen

Op maandag 20 december werd ik door radio 1 gevraagd om commentaar te leveren op het record aantal van 146.378 immigranten dat Nederland in 2009 was binnengekomen. Directe aanleiding was een lezing die ik hield bij de lancering van de website vijfeeuwenimmigratie.nl op zondag 28 november. Daarin hekelde ik de hysterische toon van het migratiedebat in Nederland en het gebrek aan historisch besef en feitenkennis.

Een week later presenteerde het CBS de nieuwste cijfers over immigratie naar Nederland in 2009, waaruit bleek dat er in dat jaar een record aantal van meer dan 146.000 immigranten de grens was gepasseerd. Dat was voor Tweede Kamerleden weer aanleiding om de regering te vragen hen van cijfers te voorzien over deze ontwikkeling. De achtergrond was duidelijk. Hier was iets ernstigs aan de hand. Ons kleine land dat toch al zo worstelde met een volstrekt mislukte integratie van grote groepen laaggeschoolde immigranten werd onder de voet gelopen door nieuwe horden die ‘onze’ nationale identiteit bedreigde, de kans op terrorisme vergrootten en de staatsruif leeg kwamen eten.

Ok, misschien was de toon hier en daar wat genuanceerder, maar dat het een probleem was daar leek niemand over te twijfelen.

Integratieprobleem is meest overschatte probleem van deze tijd

23 april 2011 | 08:43

Integratie is het meest overschatte probleem van deze tijd. Dat concluderen 75 wetenschappers die voor het weekblad De Groene Amsterdammer de huidige maatschappelijke problemen analyseerden.

Hoogleraar migratie en etnische studies Han Entzinger noemt het 'verbluffend hoe hardnekkig de onjuiste beeldvorming is over het feitelijk verloop van de immigratie en de veranderingen die zich hierin de laatste tien jaren hebben voorgedaan.' ''Kansarme massa-immigratie' is iets van een ver verleden.'

Elk incident dat recht doet aan de beleving dat het steeds slechter gaat, wordt uitgebreid besproken en vormen zo een aanleiding voor massahysterie en morele paniek, zegt hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes.

Hypocrisie in het integratiedebat (1): de schietpartij in Alphen

12 april 2011 | 09:42

Het Nederlandse integratiedebat staat stijf van de hypocrisie. Of het nu om hoofddoekjes gaat, vrijheid van meningsuiting, ritueel slachten of recentelijk de schietpartij in Alphen: we hanteren in Nederland andere maten voor allochtonen dan voor autochtonen en we gebruiken andere normen en waarden voor gelovigen dan voor niet-gelovigen.

Bijna dagelijks is er wel nieuws waaruit blijkt dat er in Nederland een dubbele standaard geldt. In deze nieuwe serie op Republiek Allochtonië benoemen we deze hypocrisie.

Allochtone jongeren eerder het huis uit dan Nederlandse jongeren

10 april 2011 | 23:08

Allochtone jongeren in Nederland verlaten het ouderlijk huis gemiddeld op jongere leeftijd dan Nederlandse jongeren. Dit concluderen NWO-onderzoekers Aslan Zorlu en Clara Mulder. De uitkomst van hun onderzoek is opmerkelijk. In de landen van herkomst gaan deze jongeren vaak op relatief late leeftijd het huis uit.

Dat jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst in Nederland op jonge leeftijd het huis uit gaan, zien de onderzoekers als een indicatie van integratie. Jonge Turken en Marokkanen in Nederland blijven niet hangen in hun ouderlijk huis, zoals in Turkije of Marokko gebruikelijk is, maar voelen zich vrij om hun vleugels uit te slaan. Dat jonge allochtonen eerder het nest verlaten dan autochtone jongeren, verbaast de onderzoekers. Mogelijk zijn de goede welvaartsvoorzieningen in Nederland een aanleiding om zelfstandig te gaan wonen. Spanningen tussen jonge allochtonen en hun ouders kunnen ook een belangrijke rol spelen.

Tegen de verwachtingen in gingen veel allochtone jongeren het huis uit om op zichzelf te gaan wonen. Ze doen dit eerder dan de jongeren uit hun eigen land van herkomst, maar ook eerder dan Nederlandse jongeren.

Allochtone jongeren werken aan eigen integratie dankzij internet

03 april 2011 | 21:37

Tekst: Ewoud Butter

Allochtone jongeren maken bijna net zo veel gebruik van nieuwe media als autochtone jongeren. Hiertoe behoren ook de zogenaamde ‘eigen media’. In hoeverre dragen deze media bij aan de deelname van allochtone jongeren aan de Nederlandse samenleving? En in welke mate wordt er bij het integratiebeleid rekening gehouden met het mediagebruik van allochtone jongeren?

Burgerschap en diversiteit

02 april 2011 | 14:27

Tekst: Andree van Es

Amsterdam is een burgermaatschappij. Een stad waar iedereen met gezond verstand (en een grote mond), ongeacht geloof of afkomst, kan groeien. Een stad die al honderden jaren wordt geregeerd door burgers, niet door adellieden. Amsterdam is een emancipatiemachine zoals Maarten van Poelgeest mooi schreef samen met Leo Platvoet (Amsterdam als Emancipatiemachine 2005).

Tweedeling onder Antillianen en Arubanen in Amsterdam

23 maart 2011 | 23:22

Met het merendeel van de ruim 11.000 Antillianen en Arubanen die in Amsterdam wonen gaat het goed. Met ongeveer een tiende deel van deze groep gaat het niet goed; zij komen niet goed mee in de stad en zijn oververtegenwoordigd in onder andere schooluitval, werkloosheid, armoede en criminaliteit. Dit blijkt uit de ‘Monografie Antillianen 2010’ van het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

De huidige positie van Antillianen/Arubanen in Amsterdam is gemiddeld genomen gunstiger dan die van andere groepen van niet-westerse herkomst, zoals Turken en Marokkanen. De positie van Antillianen van de eerste generatie is in het algemeen slechter dan die van Antillianen die in Nederland geboren zijn, de tweede generatie. Tegelijkertijd is de positie van Antillianen die zich na 1985 in Nederland gevestigd hebben minder gunstig dan van Antillianen die voor die tijd naar Nederland kwamen.

Maxime Verhagen: multiculturele samenleving is een mislukking

17 februari 2011 | 09:52

Vicepremier Maxime Verhagen (CDA) stelt dat de multiculturele samenleving mislukt is. Nederlanders voelen zich hier niet meer thuis en Nederland is te veel verwaterd. Met zijn uitspraken volgt Verhagen het voorbeeld van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Britse premier David Cameron en de Franse president Nicolas Sarkozy, die eerder al van een mislukte integratie van nieuwkomers spraken.

Multiculturalisme als ideologie is onzin

09 februari 2011 | 14:12

Tekst: Frans Verhagen

David Cameron heeft een bezoek aan München gebruikt om het belang van ‘being British’ te benadrukken. De reden waarom hij het via die omweg speelde, is niet helemaal duidelijk, maar zijn aanval op multiculturalisme loopt parallel met wat collega Merkel een paar maanden geleden poneerde. Het blijft curieus om te zien dat politici zoals Cameron en Merkel te hoop lopen tegen iets dat zo verward is als ‘multiculturalisme’. Er is, ik herhaal het maar weer eens, nooit een beleid geweest om culturele eilanden te laten ontstaan. Niet in Engeland, niet in Duitsland, niet in Nederland. In Duitsland zou je het anti-Turkse Duitser beleid zo kunnen kwalificeren, maar dat bestond niet uit het toelaten van een andere cultuur als eiland maar het weigeren van Duits zijn zelfs aan kinderen en kleinkinderen van Turken die in Duitsland waren geboren en opgegroeid.

Het is over met integratie: 2011 wordt het jaar van ‘mainstreaming’

02 februari 2011 | 22:10

Tekst: Rénie van der Putte (ACB Kenniscentrum)

Het is over met de integratie. Na jarenlang geworstel over de vraag wel of geen doelgroepenbeleid, wel of geen specifiek beleid, is het tijd voor een nieuwe trend. We gaan mainstreamen. Althans, als het aan de overheid ligt. De gedachte hierachter is dat het de verantwoordelijkheid van reguliere instellingen, organisaties en overheden is om met hun generieke beleid – in plaats van met specifiek beleid – alle burgers van Nederland effectief en in gelijke mate te bereiken. Beleid moet werken voor álle inwoners van Nederland, of het nu gaat om het vergroten van de arbeidsparticipatie, het verbeteren van de taalbeheersing of het terugdringen van de overlast.

Het idee is dat specifiek beleid juist de tegenstellingen vergroot en dus ongelijkheid in de hand werkt. Mainstreaming daarentegen bevordert een grotere gelijkheid en integratie zou een gewoon onderdeel moeten zijn van (al) het generieke beleid van landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden en instanties.
In dit artikel probeer ik een aanzet te geven tot wat mainstreaming betekent voor allochtonen, voor kansarme(re) mensen, voor groepen in achtergestelde posities, nu de aandacht voor hen in specifiek beleid verdwijnt.

Einde aan Brabants integratiebureau Palet

01 februari 2011 | 22:30

Het Brabantse integratiebureau Palet stopt er eind dit jaar mee. Na ruim veertig jaar komt er een einde aan de organisatie voor integratie van allochtonen.

De provincie Noord-Brabant heeft eerder besloten de jaarlijkse subsidie van 2,7 miljoen euro vanaf 2014 stop te zetten. Die keuze viel Palet rauw op het dak. "Een hard gelag", vindt directeur Han Rijgersberg. "Jarenlang hebben we ziel en zaligheid gelegd in multiculturele vraagstukken op het vlak van onderwijs, arbeidsmarkt en zorg en welzijn. Daar komt abrupt een einde aan. Dit wordt een vervelend en ingrijpend jaar."

Trouwen? Als het maar niet met een Marokkaan is

30 januari 2011 | 14:02

Autochtone Nederlanders hebben de meeste weerstand tegen een interetnisch huwelijk met een Marokkaanse Nederlander. De minste weerstand bestaat tegenover een interetnisch huwelijk met een Surinaamse Nederlander. Andersom gaat dit net zo op: Antilliaanse en Surinaams Nederlanders staan veel welwillender tegenover een gemengd huwelijk dan Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

Dit blijkt uit een onderzoek van Willem Huijnk van de Universiteit Utrecht, waar ruim 8.000 autochtone Nederlanders en 1.400 migranten aan meewerkten. Hoe hechter de familiebanden zijn, hoe groter de weerstand tegen een gemengd huwelijk. Huijnk: “Familieleden (met hechte familiebanden, red.) zijn geneigd om ‘vreemdelingen’ buiten de familie te houden.” Dit geldt voor zowel de autochtone als de allochtone Nederlander. "De gedachte is dat mensen met een
verschillende etnisch-culturele achtergrond als een bedreiging kunnen worden gezien voor de culturele identiteit en solidariteit van de groep, in dit geval de familie", verduidelijkt Huijnk.

Huijnk onderzocht ook welke factoren bijdragen aan de sociaal-culturele integratie van migranten. Een belangrijke conclusie is dat contacten met familieleden in Nederland en in het
land van herkomst niet van invloed zijn op de houding tegenover sociaal-culturele aanpassing.
Familierelaties, bijvoorbeeld in het land van herkomst, vormen dus geen obstakel voor de integratie van migranten.

Mira Media Scriptieprijs 2010 naar Willem Thijs voor scriptie over integratiediscours

28 januari 2011 | 13:47

Cultureel antropoloog Willem Thijs (Universiteit Utrecht) heeft de Mira Media Scriptieprijs gewonnen met zijn afstudeerscriptie Van ‘integratiediscours’ naar ‘burgerschapsdiscours’. De scriptie is het resultaat van een analyse van de geschiedenis van het ‘integratiediscours’ vanaf de jaren zeventig in de Nederlandse politiek en het huidige discours tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van juni 2010 . Thijs beargumenteert dat er sprake is van een continuïteit in het spreken over ‘de ander’ en ‘integratie’.

Turkse Nederlanders: integreren of segregeren?

17 januari 2011 | 15:47

Tekst: Miep van Diggelen
Vorige week publiceerde een groep Turks Nederlandse professionals een manifest waarin ze hun zorgen uitten over de toekomst van de Turkse jongeren in Nederland. Ze constateren dat de binding van Turkse jongeren met de Nederlandse samenleving in rap tempo afneemt, waardoor het gevaar dreigt dat deze jongeren in een maatschappelijk isolement terecht komen. De professionals zien steeds meer jongeren die in psychische problemen verkeren of die zich nadrukkelijk afkeren van de Nederlandse samenleving. Ook kiest een groeiende groep voor een conservatieve beleving van hun geloof.

Etnische organisaties zijn wél goed voor de integratie

14 januari 2011 | 16:25

Tekst: Meindert Fennema en Jean Tillie

In een sympathieke bijdrage aan Opinie & Debat (‘Ons leven moet niet om Turkije draaien’) roept Zihni Ozdil de Turkse Nederlanders op om zich meer als Nederlanders te gaan gedragen en minder als Turk. Wij kunnen in een aantal opzichten instemmen met zijn betoog. Met name de neiging om zichzelf als slachtoffer te definiëren en autochtone Nederlanders als veroorzaker van al het leed dat hen overkomt te zien is weinig productief. Niet voor individuele Turken en ook niet voor de Nederlandse maatschappij. Maar Ozdil doet ook een aantal beweringen dit in strijd zijn met de uitkomsten van ons onderzoek naar politieke participatie van allochtonen. Het is waar dat Turken politiek minder participeren dan autochtonen. Maar het is niet waar dat Marokkanen het wat betreft politieke integratie beter doen.

Republiek Allochtonië presenteert: jaaroverzicht integratie 2010

03 januari 2011 | 07:43

Voor degenen die nog willen terugblikken: Republiek Allochtonië biedt u een uitgebreid overzicht van de opmerkelijkste en best bekeken nieuws- en opinieberichten die het afgelopen jaar op het Allochtonenweblog (tot april 2010) en Republiek Allochtonië (vanaf april 2010) zijn verschenen.

VVD'er: 'Nederland wordt steeds intoleranter, vooral ten opzichte van moslims'

06 december 2010 | 22:41

"Nederland is nog steeds een progressief land, maar het wordt steeds intoleranter, vooral ten opzichte van moslims." Dat zegt oud VVD-kamerlid Sam (Oussama) Cherribi in een podcast op de website van de Emory Universiteit, waar Cherribi als hoogleraar werkt. Volgens Cherribi is de islam in Nederland als een ras geconstrueerd. Hij wordt geinterviewd naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek ' In the House of War'; Dutch islam observed.

Cherribi verwijst naar onderzoek van de Anne Frank Stichting waaruit blijkt dat de impact van de aanslagen van 11 september 2001 in Amsterdam groter zijn dan in New York. Hij stelt dat journalisten negatiever over moslims zijn gaan berichten.

De rechten van individuen komen volgens Cherribi steeds meer in het geding, ook door de toename van het aantal moslimextremisten in het westen.

Hoe meer gastarbeiders, hoe beter

02 december 2010 | 09:15

De komst van Polen, Roemenen en Hongaren naar ons land leidt nu tot ophef. Hoe anders was het welkom van hun voorgangers: de Turkse gastarbeiders in de jaren zestig. Door bedrijven werden ze met open armen ontvangen. Hoe meer gastarbeiders, hoe beter. De basis van de huidige problemen werd veroorzaakt door dat bedrijfsleven, dat in de moeilijke jaren tachtig zijn verantwoordelijkheid niet nam.

Bedrijven haalden de arbeiders van ver om het werk gedaan te krijgen dat Nederlanders niet willen doen. Bij blikfabriek Thomassen & Drijver bijvoorbeeld werden de gastarbeiders op handen gedragen: ze kregen een pension, een Turkse kok, een gebedsruimte, extra vakantiedagen, de fabriek betaalde mee aan het vliegticket voor familiebezoek en hielp met zoeken naar een huis indien zij zich hier voorgoed wilden vestigen. “We werden nog net niet doodgeknuffeld,” zegt de zoon van een Turkse gastarbeider in Andere Tijden.

Maar dat hield op halverwege de jaren 80, toen het slecht ging met de economie. Opeens moest de overheid inspringen en bleek hoe onhandig het was dat de Turken nooit Nederlands hadden geleerd. De huidige opinie dat problemen met de immigratie en integratie door de linkse politiek is gecreëerd, blijkt dus niet helemaal te kloppen, omdat juist het bedrijfsleven de chaos heeft veroorzaakt. Dit had de arbeiders nodig, en de gedachte van de overheid was toen simpel: wat goed is voor de economie, is goed voor Nederland.

Leo Lucassen en Wim Willems: De Etnische Obsessie

29 november 2010 | 15:31

Er waart een spook door Europa. Niet dat van het communisme, zoals Karl Marx zijn beroemde manifest ooit begon, maar dat van het ‘etnisch culturalisme’. In dat perspectief worden maatschappelijke problemen niet meer in de eerste plaats verklaard uit klasse of milieu, maar uit etniciteit en religie. In dat opzicht verschillen verre ideologische verwanten van Marx, zoals de Duitse SPD (zie de verhitte discussie over Deutschland schafft sich ab van Theodor Sarrazin) en de Nederlandse PvdA, niet langer wezenlijk van de rechtse populisten. Ze zijn in een patstelling terechtgekomen, waarin elk beroep op lotsverbondenheid over etnische grenzen heen wordt afgedaan als een voorspelbare reflex van leden van de zogeheten Linkse Kerk. Zoals oud-minister Ronald Plasterk op 6 november j.l. in een interview in de Volkskrant zei: dit kabinet lijkt wel vooral gericht op revanchisme, waardoor elk beroep op solidariteit of het belang van cultuur wordt afgedaan als hobbyistische uitingen van een ver(d)achte elite. Links zit niet gewoon in de verdomhoek, het is een scheldwoord geworden voor alles wat niet past in de mal van de partij die de onvrede van het volk weet te mobiliseren. Met als gevolg dat de sociaaldemocraten nauwelijks meer een lans durven breken voor de ideologische uitgangpunten van hun partij, omdat ze daar meteen electoraal op worden afgerekend. Wat is er misgegaan, wanneer en wat valt er aan te doen?

Afstand tussen Nederlanders en Turken is "potentieel gevaarlijk"

09 november 2010 | 22:26

Turken in Nederland voelen zich hier nog steeds niet thuis.
Het gevolg hiervan is dat de psychische gezondheid van Turken in Nederland slechter is dan die van autochtone inwoners en ook slechter dan die van Turken in Turkije. De mentale conditie van Turkse vrouwen is nog slechter dan die van hun mannen.

Dat concludeert onderzoeker Murat Can in zijn proefschrift Welkom thuis! De beleving van migrant zijn, waarop hij deze maand aan de Universiteit van Tilburg promoveert.

Volgens Can zijn stevige maatregelen nodig om de ongewenste en volgens hem zelfs potentieel gevaarlijke afstand tussen Nederlanders en Turken te verkleinen.

Migrant kan helemaal niet integreren

25 oktober 2010 | 14:38

Het wereldbeeld van immigranten staat haaks op dat van westerlingen. Maar met die kloof valt te leven. Dat stelt hoogleraar David Pinto. Hij bepleit invoering van strenge inburgeringscontracten. Hieronder zijn artikel.

Sinds enige tijd pendel ik als docent en onderzoeker tussen Israël en Nederland. Dat stelt mij in staat om op afstand de gebeurtenissen hier te bezien. Steevast spreekt men in Israël over Nederlanders als een naïef volk. In Israël gebruikt men hiervoor het Hebreeuwse woord fraaier; naïeveling. Die naïviteit betreft vooral de houding jegens moslims en Arabieren. Dat leidt tot onjuiste en misleidende argumentatie als het gaat om islamisering, Wilders en de PVV.

Een gematigd VVD-standpunt: Van Aartsen roept op tot meer begrip en tolerantie jegens moslims

06 oktober 2010 | 12:05

De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) riep dinsdag tijdens zijn openingstoespraak op de Internationale Metropolis conferentie in de Hofdstad op tot meer begrip en tolerantie jegens Nederlandse moslims. In deze tijd van verharding en verrechtsing van het integratiebeleid van het aanstaande kabinet Rutte-I is dat een opvallend gematigd VVD-standpunt.

"Islamkritiek en integratie moet je niet scheiden" (Thijl Sunier)

05 september 2010 | 17:18

Meindert Fennema (NRC 31/8) vindt Wilders’ credo ‘niet voor Ali en Fatima, maar voor Henk en Ingrid’ verwerpelijk omdat het een etnische draai geeft aan de volgens de auteur overigens vaak terechte islamkritiek van Wilders.
Islamkritiek en integratie moet je scheiden vindt Fennema, maar hier slaat hij de plank finaal mis. Het zou mooi zijn zo’n onderscheid, maar zoals Fennema het voorstelt is het vooral gratuite retoriek.

Integratie via onderwijs en niet via buurtbarbecues

19 augustus 2010 | 20:17

De integratie van derde en vierde generatie allochtonen in Nederland gaat vaak niet beter dan die van eerdere generaties. Dat stelt antropologe Roanne van Voorst in haar boek 'Jullie zijn anders als ons. Jong en allochtoon in Nederland', waarvoor ze onderzoek deed naar problemen met allochtone jongeren.

Volgens Van Voorst waren bij eerdere onderzoeken naar de positie van allochtonen in Nederland amper allochtonen betrokken. "Dat stoorde en verbaasde mij enorm", zei de antropologe in het Radio 1 Journaal.

Terwijl u op vakantie was 4: Turkse en Marokkaanse jongeren integreren beter, maar voelen zich minder thuis

16 augustus 2010 | 16:15

Voor de vakantievierders verschijnen op de Republiek Allochtonie vier blogs met het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken.
In dit blog aandacht voor hoogleraar Entzinger die op grond van zijn onderzoeken concludeert dat Turkse en Marokkaanse jongeren steeds beter integreren in Nederland, maar zich er steeds minder thuis voelen. Ook verklaart hij dat de cijfers er op wijzen dat er nog maar amper kansarme migranten naar Nederland komen.
Verder aandacht voor het bericht dat gemeenten nog maar amper werven onder allochtone werkzoekenden en dat de islamitische omroep ouma nog voor haar eerste uitzending haar zendmachtiging dreigt te verliezen.

Afrikanen in migrantenkerken goed geïntegreerd

02 juli 2010 | 14:26

Afrikaanse katholieken die migrantenkerken bezoeken lijken zich beter te hebben aangepast aan de Nederlanse samenleving dan Afrikaanse katholieken in Nederlandse parochies.

Dat ontdekte religiewetenschapper dr. Naomi van der Meer die deze week aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveerde op het proefschrift Believers in the Universal Church. Processes of self-identification among Catholic immigrants of African Descent in the Dutch religious landscape.

Sadik Harchaoui: Autochtoon doet te weinig aan integratieproblemen

25 juni 2010 | 08:59

‘De autochtone Nederlander maakt zich zorgen om de integratieproblemen, maar doet er weinig aan.’
Dit zei Sadik Harchaoui, directeur van FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken, gisteren tijdens het interviewcollege 'De Nederlander nu – hetzelfde en toch steeds weer anders' georganiseerd door de Universiteit Utrecht.

"Moslims, begrijp de impact en effecten van islamitische uitingen" (Ahmed Marcouch)

15 juni 2010 | 20:22

Moslims, denk na over je aanwezigheid, begrijp de impact en de effecten van islamitische uitingen als minaretten, kleding. Blijf niet hangen in ‘dit is mijn recht’, sta stil bij de effecten van je aanwezigheid als nieuwe religie. Zie óf af van de minaret óf leg uit wat de bouw ervan betekent, te weten: ‘Wij houden van Nederland, wij zijn geen gast meer, wij hangen niet in een tijdelijke garagemoskee die wij for the time being benutten, wij binden ons door een echt gebouw te bouwen, daar steken wij ons geld in en niet in een tweede huis in Marokko.’ Dat schrijft Ahmed Marcouch. Hieronder het vervolg van zijn artikel.

Kieswijzer STANN (stemadvies voor nieuwe Nederlanders) online

21 mei 2010 | 13:38

Door Maroc.NL is een stemwijzer gelanceerd die aandacht geeft aan voor ‘Nieuwe Nederlanders’ belangrijke thema’s. Door middel van 20 stellingen zoals "Geen hoofddoek in overheidsdienst " en "etnische registratie is akkoord” wordt gekeken hoe iemands politieke opvattingen zich verhouden tot die van de politieke partijen. Ook kan in een oogopslag bekeken worden wat de verschillen en overeenkomsten tussen de eigen standpunten en die van de partijen zijn.

Weinig aandacht voor integratie in collegeakkoorden

18 mei 2010 | 16:48

`Van 33 van de 36 grootste steden hebben wij de collegeakkoorden bestudeerd. Over integratie wordt nauwelijks nog gerept'', zegt een woordvoerder van Nicis (onderzoeksinstituut). Economisch herstel en bezuinigingen op het ambtelijke apparaat zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in de onderhandelingen tussen de politieke partijen.

Op immigratie- inburgering is 300 miljoen te bezuinigen

07 april 2010 | 09:04

Volgens ambtelijke werkgroepen is er zo'n 300 miljoen te bezuinigen op immigratie en inburgering. Tegelijkertijd wil volgens onderzoeker Jan van Beek de meerderheid van de Nederlanders helemaal niet weten wat immigratie kost.

Gekleurde buurt remt contact van niet-westerse migranten met autochtonen

05 april 2010 | 19:43

35% van de Turkse Nederlanders, 29% van de Marokkaanse Nederlanders, 14% van de Surinaamse Nederlanders en 17% van de Antilliaanse Nederlanders gaat in de vrije tijd nooit om met autochtone Nederlanders. Van de autochtone Nederlanders gaat 52% in de vrije tijd nooit om met niet-westerse migranten. De etnische samenstelling van de buurt beïnvloedt de mate van interetnisch contact. Migranten die in gekleurde buurten wonen hebben minder vaak contact met autochtone Nederlanders dan migranten die in witte wijken wonen. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau in het rapport Maakt de buurt verschil? De relatie tussen de etnische samenstelling van de buurt, interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië